Disciplína rozhoduje

Disciplína je základným predpokladom na dosiahnutie cieľov.

Disciplína je nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie cieľa. Len disciplinovaný a cieľavedomý človek môže reálne dosahovať ciele. Jasné a zrozumiteľné pravidlo. Disciplína je v dnes pomerne nepríjemné a nepopulárne slovo. Slovo disciplína evokuje niečo direktívne, až vojenské.

Napriek tomu, disciplína je spoľahlivý a efektívny nástroj na dosiahnutie vysokého stupňa produktivity.

Máločo robí robí ľuďom väčší problém, ako udržanie disciplíny. Disciplína je vo svojej podstate niečo cudzie prirodzenému ľudskému chovaniu. Človek je od prírody tvor nedisciplinovaný.. Toľko príjemných vecí rozptyľuje. Toľko pekných a vzrušujúcich podnetov nám zasahuje do disciplíny. Nie je to ľahké. Prekonať pohodlnosť, stanoviť si ciele, dôsledne a disciplinovane ich plniť.

Disciplína je spojená s istým množstvom námahy a odriekania.

Nič nie je zadarmo. Nič nie je okamžite. Disciplína znamená uprednostniť dôležité a podstatné záležitosti pred peknými a príjemnými, no nepodstatnými a povrchnými záležitosťami. Určite je príjemnejšie sedieť s kamarátmi na pive ako študovať celý večer so slovníkom odbornú literatúru v angličtine. No vzdelanie, poznatky a zručnosti nás posunú dopredu. Vytvoria predpoklady na ďalší osobný a odborný rast a dosiahnutie cieľov. Pivové poháre zostanú prázdne..

Vnútorná disciplína je základný predpoklad osobného a profesionálneho rastu.

Disciplína sa nedá oddeliť od vôle a motivácie. Ale žiadna vôľa ani motivácia bez dostatočnej disciplíny veľa neznamenajú. Naučiť sa disciplíne, znamená urobiť kľúčový krok vpred. Disciplína je namáhavý, ale zaručený recept. Disciplinovaní ľudia skôr, či neskôr dosiahnu ciele. Ľudia s pevnou disciplínou budú na pracovnom trhu stále viac žiadaní. Sú to kvalitní a spoľahliví ľudia. Príkladom môžu byť Japonci. Usilovný, zodpovedný a disciplinovaný národ. Dokážu prekonávať prekážky a vyrovnávať sa s ťažkými prírodnými pohromami. Bez ich typickej disciplíny by to nedokázali.

Strom Zdravia 2