Duševné zdravie

Psychika priamo ovplyvňuje zdravie človeka.

Pri diagnostike zdravotných ťažkostí a problémov sa lekár dopracuje k záveru, že skutočnou príčinou ťažkostí sú duševné problémy. Zo strany lekára je dôležité, aby pozeral na pacienta komplexne. Do úvahy zobral i duševný stav pacienta a správne reagoval na zistené skutočnosti. Do popredia prichádza význam dobrej a trpezlivej komunikácie zo strany lekára . Rovnako je dôležitý i pocit dôvery zo strany pacienta.

Pri výskumoch rizikových faktorov mnohých telesných ochorení sa dokázal vplyv životného štýlu, stravovacích návykov, nedostatku pohybu, fajčenia a životného prostredia na zdravotný stav človeka.

Dokázal sa vplyv stresu, únavy, depresie a negatívneho myslenia. Vplyv pocitov strachu a úzkosti na vzniku a priebeh ochorení. Ukazuje sa, že za mnohými návštevami u lekára sú duševné problémy. Tento počet sa vplyvom zvyšujúceho sa stresu, pracovného zaťaženia, existenčných a osobných problémov neustále zvyšuje. Mnoho ľudí si spojitosť záťaže a stresu so svojim zdravotným stavom dlho neuvedomuje a nedoceňuje dosah týchto faktorov. Až keď to prekročí istá hranica únosnosti, vyhľadáva lekára. Často s cieľom vyriešenia telesných ťažkostí. Je úlohou skúseného lekára správne a objektívne zhodnotiť zdravotný stav a neopomenúť, že súčasťou zdravia je i zdravie duševné.

Psychika ovplyvňuje telesné ťažkosti a ochorenia, ale i naopak.

Mnohé telesné ochorenia vedia naštartovať závažné psychické problémy. Onkologické ochorenie a ich liečba býva často spojená s depresiami a úzkostnými stavmi.  Rovnako i chronické srdcovocievne ochorenia, stavy spojené s obmedzením pohybu, stavy vyžadujúce dlhodobé a opakované hospitalizácie. To má za následok silný tlak na psychiku týchto pacientov. U mnohých sa časom prejavia závažné poruchy psychiky. V mnohých prípadoch si vyžadujú návštevu psychiatra, psychológa, alebo všeobecného lekára. Tu sa treba zastaviť. Upozorniť na nezastupiteľné miesto všeobecného lekára, ako lekára prvého kontaktu pri diagnostike porúch duševného zdravia. Všeobecný lekár je v mnohých prípadoch prvý článok reťaze. Je prvý, ku ktorému pacient prichádza so svojimi ťažkosťami. Preto je dôležité aby správne a včas zachytil tieto signály a začal s potrebnou liečbou. V prípade potreby odoslal pacienta k psychiatrovi.

Duševné ťažkosti najčastejšie vznikajú na začiatku ochorenia, no i v jeho priebehu ako súčasť sklamania z neúčinnej a neúspešnej liečby.

Vzniká ako sprievodný jav výrazných telesných ťažkostí, ktoré súvisia so základným  ochorením. Bolesť, strata pohyblivosti, či zlá znášanlivosť liečby. Nespavosť, nechuť do jedla, alebo strata senzorických funkcií. Významným momentom zostáva i pobyt v nemocničnom prostredí. Strata domáceho prostredia a nedostatočný kontakt s blízkymi. Neosobné správanie preťaženého personálu a zlý hygienický stav mnohých nemocníc vyvolávajú u pacientov postupné poruchy psychiky. Depresie, straty nálady, pocity hnevu a bezmocnosti. Stratu motivácie k liečbe a podávanie sa ochoreniu. Tento stav sa najviac prejavuje u starších pacientov, ktorých sociálne a adaptačné schopnosti sú výrazne oslabené. Nevedia sa pohotovo a racionálne orientovať v  nových podmienkach. Potrebujú viac času, trpezlivosti a pochopenia zo strany lekárov i personálu. Tu je veľmi dôležité spomenúť význam a nezastupiteľné miesto blízkych a príbuzných. Ich podpora, empatia  a trpezlivosť. Potrebná je trpezlivá a pokojná komunikácia s pacientmi, prejavený záujem a pozitívne myslenie.

 

Každý z nás potrebuje pomoc z neba.

Michal Šarafín

Strom Zdravia 2