Afirmácie sú kladné trvrdenia

Afirmácie sú základným nástrojom autosugescie.

Autosugescia je cielené duševné pôsobenie na vlastné myslenie. V skratke, pôsobenie na seba samého. Afirmácia je spôsob programovania vlastného myslenia a tým i vlastného života. Afirmácie sú pozitívne tvrdenia, ktorým sa dokážeme sami presviedčať o našej realite. Realite, ktorú si budujeme dlhodobým pôsobením a opakovaním pozitívnych afirmácií.  Zlepšujú sebavedomie a približujú k našim vzorom a predstavám. Dlhodobým a cieľavedomým opakovaním ich mozog začne automaticky akceptovať ako novú realitu.

Mozog je autopilot !

Jednoducho sa prepne do nového režimu. Tým, že sa mení myslenie, mení sa i samotný človek. Získava novú kvalitu. Začína byť takým, ako jeho vlastné myslenie. Výsledkom pôsobenia kladných afirmácií je pozitívna zmena myslenia. Cieľom afirmácií je dosiahnutie zmeny. Zmeny k lepšiemu. Viac spokojnosti. Nová, vyššia kvalita a radosť zo života. Nečakajme zázraky, ani zmeny od večera do rána.

Afirmácie nemenia svet okolo nás, menia naše myslenie.

To je dlhodobý a trpezlivý proces. Niečo, ako skúška vlastnej vôle a sebadisciplíny. Nemôžu nahradiť prácu a vzdelanie. Ani aktivitu a úsilie. Afirmácie nás nadstavia na určitú úroveň myslenia. Konkrétnu robotu musíme urobiť sami. Ak chce byť niekto špičkovým lekárom a denne si bude hovoriť : Ja som špičkový lekár ! To nestačí, špičkového lekára to z neho neurobí. To je dlhá, namáhavá cesta. Vyžaduje veľa práce a námahy. Celoživotné vzdelávanie. Špičkové znalosti a skúsenosti. Dokonalú komunikáciu. To chce poriadnu drinu i obete.

Afirmácie musia vždy nasledovať činy a cieľavedomé snaženie .

Tak sa posúvame k cieľu. Afirmácie musíme dlhodobo a vytrvalo opakovať. Nie je to jednorázová záležitosť. Afirmácie pôsobia pomaly, ale isto. Je to vždy beh na dlhé trate. Odborníci odporúčajú, afirmácie písať na papier. Papier nepustí. Vidíme pred sebou jasné tvrdenia. Takže krátky sumár.

Afirmácie sú vždy kladné tvrdenia !

Musia byť krátke a zrozumiteľné. Musia byť vyslovené v prítomnom čase. Nesmú sa zároveň vylučovať. Vytvárať afirmácie nie je ľahká úloha, akoby sa zdalo.

Musia byť jasné a stručné.

Vyjadrovať jasnú predstavu. Bez zbytočných prídavkov a zmätočných výrazov. Mozog musí dostávať jasné a zrozumiteľné signály, nie nejasné a chaotické závery.

Napríklad !

Stačí povedať : Som zdravý. A nie : Chodím každý deň peši po schodoch a jedávam banány, aby som bol viac zdravý. Afirmácie nesmú obsahovať zbytočný slovný a obsahový balast.

Niektoré príklady dobrých a efektívnych afirmácií :

Som zdravý. Som dobrý rečník. Budujem dobré vzťahy. Stále sa vzdelávam.

Opakujme si ich často a vytrvalo.

Spojme to s cieľavedomou prácou a vzdelávaním. Spojme tieto činnosti a aktivity. Dosiahneme požadovaný synergický efekt. Ak budeme mať potrebné množstvo trpezlivosti, cieľový bonus bude náš.

Strom Zdravia 2