Spravodlivá cena

Tvorba spravodlivej ceny je zásadná a principiálna otázka.

Na každodenný reálny život. My všetci sme zákazníci. Sme odkázaní na nákup výrobkov a služieb. Za všetko platíme určitú cenu. Spravodlivá cena by nemala odrážať snahu o prehnanú a neúmernú mieru zisku. Cena by sa mala odvíjať na základe reálnych nákladov a reálnej hodnoty. Nemala byť výsledkom špekulácie ani dielom náhody. Tým sa narušuje rovnováha spravodlivosti. Narušenie je výsledkom snahy o dosiahnutie čo najväčšieho zisku.

Spravodlivá cena by mala odrážať reálnu hodnotu.

Nesmie niekoľkonásobne prevyšovať reálnu hodnotu. Adekvátny a zdôvodnený zisk je prípustný. Jeho miera musí zodpovedať reálnej hodnote. Často sme svedkami, že miera zisku presahuje o stovky percent obstarávaciu, alebo výrobnú cenu výrobku, alebo služby. Vzniká ako výsledok silného a prehnaného dopytu. V tom lepšom prípade. V tom horšom prípade, ako zneužitie zákazníka. Dopyt je silno podporovaný reklamou. Snahou je razantne ovplyvniť potenciálneho zákazníka a vnútiť mu produkt za prehnanú a nespravodlivú cenu.

Podľa pravidiel trhového hospodárstva sa cena tvorí slobodne na trhu.

Garantuje sa slobodná tvorba cien. Tento princíp predpokladá zodpovednosť a morálku. Tá často absentuje. Základným cieľom je dosiahnutie čo najväčšieho zisku v čo najkratšom čase. Zákazník ťahá za kratší koniec. Vrcholom nemorálnosti je monopolizácia. Je to úplná negácia slobodného trhu v najhrubšom zmysle slova. Znamená, že sa viacerí silní hráči na trhu spoja a spoločne diktujú zákazníkom prehnané a nespravodlivé ceny.

Tvorba spravodlivých cien je vecou morálky a zodpovednosti.

Prejavom úcty k zákazníkom a spoluobčanom. Cena je dôležitým nástrojom trhového hospodárstva. Nemala by sa stať nástrojom zbedačovania a vykorisťovania. Zneužitie cenotvorby a nespravodlivé ceny sú odrazom nemorálnosti a egoizmu. Každá vec má svoju hodnotu a tým i reálnu cenu. Spravodlivú a férovú cenu. Ako odraz skutočnej hodnoty a kvality. Nemala by byť výsledkom špekulácie a manipulácie. Všetko by malo mať spravodlivú a férovú cenu.

Strom Zdravia 2