Nemocničné nákazy

Nemocničné nákazy, odborne nozokomiálne infekcie sú postrachom pacientov, lekárov a zdravotníckych zariadení !

Nemocnice a zdravotnícke zariadenia sú z epidemiologického pohľadu rizikové pracoviská. Sú to infekčné pracoviská zaťažené vysokým rizikom vzniku a prenosu rôznych infekcií. Nemocnice na celom svete bojujú, s väčšími, či menšími úspechmi s  týmto fenoménom. Slovensko nie je výnimkou. Kritérium počtu nozokomiálnych infekcií sa stalo jedným zo základných kritérií hodnotenia a výberu nemocníc. Nemocnica je miesto, kde dochádza k veľkej koncentrácii počtu ľudí na malej ploche, pričom veľký je i obrat ľudí, ktorí stále z nemocnice prichádzajú a odchádzajú.

Riziko vzniku nemocničnej nákazy narastá s dĺžkou hospitalizácie a množstvom vykonaných invazívnych vyšetrení.

Väčšina nemocničných nákaz pochádza z vonkajšieho prostredia. Patogénne mikroorganizmy sa dostávajú k pacientovi z vonkajšieho nemocničného prostredia. Zdrojom nákazy môže byť iný pacient, zdrojom môže byť zdravotný personál, či návštevy, ktoré prichádzajú do nemocnice. Zdrojom môžu byť i lekárske nástroje, či zdravotné pomôcky. Nákazy sa môžu šíriť z nedostatočne udržiavaných toaliet, jedální, či iných spoločenských priestorov.

Najčastejšou príčinou nemocničnej nákazy je infekčný pacient.

Týchto pacientov je mnoho. Sú to pacienti po úrazoch, s otvorenými ranami, pacienti so satelitnými infekciami ako dôsledok úžívania chemoterapie, či kortikoidov. Osobitným problémom sú pacienti trpiaci infekčnými chorobami, ktorí sa liečia v nemocnici. Problémom sú i ľudia s veľmi nízkym hygienickým štandardom, liečiaci sa v nemocniciach. Napríklad bezdomovci a asociáli. Tí prichádzajú do nemocníc často v žalostnom hygienickom stave. Prichádzajú často akútne, takže vzniká enormný nápor na zdravotnícky personál a udržiavanie hygienických štandardov.

Personál musí prísne dodržiavať všetky predpísané hygienické postupy za účelom udržovania čistoty a sterility.

Správanie a povinnosti zdravotných pracovníkov určuje Zákon o verejnom zdravotníctve č.331/2006. Týka sa to správania personálu v zdravotníckych zariadeniach, na operačných sálach, počas invazívnych lekárskych vyšetrení. Začína to osobnou hygienou. Určuje používanie sterilného a jednorázového zdravotného personálu. Dodržiavanie všetkých predpísaných postupov a hygienických opatrení.

Stále väčším a väčším problémom sú rezistentné mikroorganizmy.

Nemocničné nákazy, vyvolané rezistentnými mikroorganizmami sú odolné voči liečbe. Sú dolné voči antibiotikám. Tento fakt veľmi komplikuje, predlžuje i predražuje liečbu. Nozokomiálne nákazy predlžujú hospitalizácie a významne zvyšujú nákladovosť liečby. Pri výraznom oslabení imunity pacienta sa významne zvyšuje riziko vzniku a prenosu nemocničných infekcií. Nadužívanie antibiotík, chronické ochorenia, alebo dlhodobé užívanie niektorých druhov liekov negatívne ovplyvňuje imunitnú výbavu človeka. Títo pacienti predstavujú rizikový terén pre šírenie nemocničných infekcií.

Nozokomiálne nákazy prestavujú vážny zdravotný i ekonomický problém.

Sledovanie počtu a výskytu nozokomiálnych nákaz umožňuje analýzu a objektívne vyhodnotenie aktuálneho epidemiologického stavu. Dôležité je získavanie presných a objektívnych informácií a relevantných dát. Tým sa umožní detekovanie slabých a rizikových miest. To je základ prevencie a zabezpečenia účinných preventívnych a opatrení na zníženie rizika týchto nákaz. Prevencia nozokomiálnych nákaz je komplexný a dlhodobý proces. Vyžaduje dobrú spoluprácu a zainteresovanosť všetkých zdravotníckych i nezdravotníckych zamestnancov.

Strom Zdravia 2