Rakovina prsníka

Najčastejšie onkologické ochorenie ženskej populácie.

Trend je negatívny. Počet nových ochorení neustále narastá. Tento negatívny trend postihuje predovšetkým ekonomicky vyspelé krajiny Európy a severnej Ameriky. Nádory prsníka postihujú všetky vekové kategórie žien. Výskyt rýchlo narastá po 40. roku života a pokračuje až do vysokého veku.

Rakovina prsníka je najčastejšou príčinou úmrtia žien do 50 rokov.

To len poukazuje na závažnosť tohto ochorenia. Závažnosť zdravotnícku, osobnú i celospoločenskú. Ide o ženy v rozkvete života, ženy v najlepších rokoch. Toto ochorenie im negatívne ovplyvňuje a skracuje život. Postihuje veľký počet žien. Liečba tohto ochorenia si vyžaduje obrovské množstvo prostriedkov ako i veľké odborné a personálne zázemie.

Rakovina prsníka je veľký strategický problém zdravotníctva.

Náklady na liečbu neustále stúpajú. Tak rýchlo, ako stúpa počet novodiagnostikovaných prípadov. Ochorenie si vyžaduje rýchlu a spoľahlivú diagnostiku a účinnú a efektívnu liečbu. Čas mnohokrát rozhoduje. Rýchla a pohotová diagnostika môže mnohým ženám zachrániť život, alebo aspoň výrazne zlepšiť ich ďalšiu perspektívu. Pokrok na tomto poli prináša veľa pozitívnych prínosov.

Rakovina prsníka sa delí na viaceré histologické typy.

Väčšinu nádorov prsníka predstavuje takzvaný duktálny typ nádoru. Nasleduje lobulárny, epitelový a inflamatórny typ. Potom invazívne typy a takzvaný Pagetov typ. Každý nádor je iný. Iné je i jeho stav a štádium. Odborníci hodnotia histologický typ nádoru, jeho veľkosť, jeho grading, stupeň postihnutie regionálnych lymfatických uzlín a prítomnosť vzdialených metastáz. To všetko určuje ďalší liečebný proces. Určuje prognózu ochorenia. Prítomnosť vzdialených metastáz znamená pokročilý stav nádorového ochorenia s limitovanými možnosťami liečby a nepriaznivou prognózou. Každý nádor má iné biologické správanie. Niektoré majú rýchle a agresívne správanie so sklonom k rýchlej diseminácii po organizme. Tým sa zhoršuje prognóza i celkové výsledky liečby.

Odborníci v prvom rade hodnotia operabilitu nádoru.

Primárnou snahou je chirurgické odstránenie nádoru. Rozsah chirurgického výkonu závisí od veľkosti nádoru, jeho prerastania do okolitého tkaniva a postihnutia lymfatických uzlín. Podľa toho sa určuje radikalita operačného výkonu.Od menších lokálnych výkonov až po odstránenie celého prsníka a postihnutých lymfatických uzlín. V mnohých prípadoch ide o rozsiahly operačný výkon, ktorý si vyžaduje veľkú zručnosti a skúsenosti. Od kvality a rozsahu operačného výkonu závisí v značnej miere ďalší vývoj ochorenia.

Operačné riešenie dopĺňa onkologická liečba.

Liečba rakoviny prsníka je komplexná a systematická. Okrem operačného riešenia sa aplikuje onkologická liečba. Ide o rádioterapiu, chemoterapiu a adjuvantnú hormonálnu liečbu. V prípade pokročilých foriem ochorenia je to i liečba metastatického ochorenia a samozrejme v prípade potreby i paliatívna liečba. Možnosti liečby tohto nebezpečného a zákerného ochorenia sa stále zlepšujú a zdokonaľujú. Napriek všetkým pokrokom zostáva rakovina prsníka stále veľkým zdravotníckym problém. Zasahuje do života tisícov žien a ich rodín.

Strom Zdravia 2