Človek, zdroj stresu

Vonkajšie stresy veľmi výrazne ovplyvňujú náš duševný stav a hladinu stresu.

To je realita. Prostredie v ktorom žijeme a ľudia s ktorými sa stýkame majú významný vplyv na hladinu nášho stresu. Väčšinou sa viac, či menej úspešne snažíme vyhýbať a eliminovať tieto negatívne faktory. Je bohužiaľ nemožné ich úplne eliminovať a úplne sa ich zbaviť. Efektívnym riešením je predovšetkým aktívna zmena nášho postoja. Nielen vonkajšie faktory môžu byť zdrojom stresu.

Zdrojom stresu môže byť i človek sám !

A to je úplne iná kapitola. Odborníci rozdeľujú ľudí do dvoch základných kategórií podľa typu osobnosti. Rozdeľujú sa schematicky podľa celkového správania a spôsobu vyjadrovania.

Prvý typ je charakterizovaný nepokojom, netrpezlivosťou, súťaživosťou, nespokojnosťou a potrebou vyniknúť. Jeho slovný prejav je hlasný, rýchly, priamy, stručný, energický s dôrazom na presviedčania a zasahovanie do reči iných partnerov.

Druhý typ je charakterizovaný uvoľnenosťou, pokojom, vnútornou spokojnosťou a trpezlivosťou. Nevyhľadáva súťaženie a porovnávanie. Jeho reč je pomalá a pokojná. Dokáže pozorne a trpezlivo počúvať. Odpovedá pomaly, pokojne a uvážlivo.

Prvá skupina má podstatne vyššie riziko vzniku srdcovocievnych komplikácií ako druhá. Pripisuje sa to podstatne vyššej hladine stresu.

Druhá skupina má toto riziko podstatne nižšie, má oveľa nižšiu hladinu stresu.

V konzumnej spoločnosti sa často stretávame s fenoménmi ako je nezdravá súťaživosť a prehnaná spotreba.

Na prvý pohľad imponujú ako vonkajšie a objektívne faktory. Skrývajú v sebe i osobnú a emocionálnu zložku. Pokrok je nevyhnutný. Zvyšovanie kvality je potrebné. Každý by mal na sebe pracovať a zdokonaľovať svoje vedomosti a zručnosti. Nemal by to preháňať ! V tom momente získava zdroj záťaže a vyčerpania. Otvára sa brána k úzkosti a depresii.

Prehnaná túžba po peniazoch môže mať až katastrofálne dôsledky.

Je to motor, ktorý ženie ľudí do výkonov, ktoré vysoko presahujú ich sily a schopnosti. Kladú si nezvládnuteľné úlohy. Ženú ich nedosiahnuteľné a neracionálne predstavy. Výsledkom je, že sa ženú za vecami, ktoré v skutočnosti vôbec nepotrebujú a nedokážu užiť. Všetci poznáme takých ľudí vo našom okolí. Mali by si položiť jednoduchú otázku, či im tieto statky priniesli i pokoj, zdravie a vnútornú spokojnosť? Ak áno, tak sú to naozaj šťastní ľudia. Obávame sa, že ich nebude veľa.. Túžba po vonkajšom obdive a popularite. Túžba po úspechu a snaha mať viac. Bez ohľadu na naše reálne možnosti a schopnosti. Taká túžba by nemala ovládať náš rozum a myslenie. Má taký obdiv a popularita význam pre náš život? Zdravie, pokoj a vnútorná spokojnosť majú určite vyššiu hodnotu.

Pocit viny môže byť zdrojom intenzívneho stresu..

Pocit viny býva zdrojom silného a nadmerného stresu. Pocit viny je spojený so vzťahom k iným ľuďom. Pocit viny si vyžaduje odpustenie a zmierenie. Hlavne sám so sebou. Ak sa stala chyba, dôležité je, či cítime úprimnú ľútosť. To je základný predpoklad toho, aby sme sa zbavili pocitu viny a tým i vyvolanému stresu.

Strom Zdravia 2