Vnútorné konflikty a stres

Stres vzniká často vtedy, keď sa musíme rozhodovať.

Vyvolaný je samotnou potrebou a nutnosťou našej voľby. Potrebou rozhodovania. Rozhodovanie nie je ľahké. Rozhodovanie znamená hľadanie správnej voľby. Hľadanie správnej alternatívy. Nebýva to ľahké. Na prvý pohľad je rozdiel, či rozhodujeme o vážnych veciach, alebo ide o banálne a nepodstatné veci. Odborníci tvrdia, že pri rozhodovaní nie je kľúčové, či ide o dôležitú, alebo menej významnú záležitosť.

Pri rozhodovaní sa môže človek dostať do rôznych situácií.

Ak je postavený pred dve negatívne možnosti, snaží sa vyhnúť obom alternatívam. No nakoniec sa musí pre jednu rozhodnúť. Vyberie si menšie zlo. Také rozhodovanie prináša so sebou stres. Opakom tejto situácie je rozhodovanie medzi dvomi rovnako priaznivými možnosťami. Ktorú si teda vybrať? To je problém, znovu spojený so stresom. V živote prichádzajú i situácie, keď sa obe javia ako priaznivé i negatívne zároveň. Podmienky a okolnosti majú dvojznačný obsah a charakter. Obdobou tejto situácie je, keď sa treba rozhodovať medzi dvoma možnosťami, pričom každá z nich má svoj pozitívny i negatívny obsah. Prvá možnosť má svoje klady a zápory. I druhá možnosť má svoje klady a zápory. Výsledok? Stres z rozhodovania. V zásade platí :

Čím vyrovnanejšie sú ponúkané možnosti pri rozhodovaní, tým narastá vnútorný konflikt z rozhodovania a stres sa stupňuje.

Ľudia nereagujú vždy logicky. Nie všetci sa vedia rýchlo a racionálne rozhodovať. Tento proces je sprevádzaný vysokou sprievodnou hladinou stresu. Skúsme sa teraz zastaviť a načrtnúť niekoľko základných pravidiel, ktoré môžu pomôcť pri eliminácii sprievodných negatívnych javov. Na začiatku rozhodovania si skúsme vymenovať, aké sú možnosti. Pri každej možnosti si definujme jej klady a zápory. Nerozhodujme sa unáhlene. Nepodliehajme prvému zápalu.

Nechajme si čas a priestor na úvahu a rozmyslenie.

Ak treba, nechajme rozhodnutie na druhý deň.  Pri rozhodovaní je dobre vziať do úvahy i poznatky a skúsenosti z minulosti. Zamyslime sa nad svojimi minulými rozhodnutiami. Boli správne? Priniesli očakávané výsledky? Minulosť nám môže poskytnúť dôležité skúsenosti a pomôcť pri výbere správnej alternatívy pri našom rozhodovaní. Hľadajme a rozhodujme sa pre cesty a možnosti, ktoré nie sú v rozpore s naším presvedčením. S našimi životnými názormi a zásadami. Keď prijmeme konečné rozhodnutie, stojme za ním a buďme vnútorne presvedčení o jeho správnosti. Bez ohľadu na prekážky a dôsledky. Je to naše rozhodnutie a musíme mu dôverovať. To je správna cesta k rozhodovaniu, ktoré bude prinášať minimum stresu. Pozor na váhavosť. Každé rozhodovanie je sprevádzané váhavosťou. Váhavosť a nerozhodnosť býva často zdrojom problémov a zlyhaní.

Strom Zdravia 2