Dospievanie a stres

Dospievanie je v živote každého dievčaťa a chlapca veľmi dôležité obdobie.

Obdobie hlbokých fyziologických, psychologických a sociálnych zmien. Je to jednoducho dospievanie so všetkými sprievodnými javmi, udalosťami a znakmi.

Fyziologické zmeny znamenajú pohlavné dospievanie, zmenu vonkajšieho vzhľadu a sprievodné telesné zmeny.

Výrazné sú psychologické zmeny, ktorými dospievajúci človek prechádza. Buduje si vlastné postoje a názory. Formuje sa jeho osobnosť. Začína si uvedomovať svoje miesto a poslanie v spoločnosti. Prežíva prvé citové skúsenosti. Spoznáva svet z trochu inej stránky, ako dovtedy. Uvedomuje si svoju identitu. Prekonáva vnútorné konflikty a hľadá si vlastné miesto v rodine a spoločnosti.

Proces dospievania sprevádzajú i sociálne zmeny, ktoré sú s týmto obdobím spojené. Budujú sa medziľudské vzťahy. Mladí ľudia hľadajú osobné a citové väzby. Začínajú si uvedomovať svoju zodpovednosť pri formovaní svojej budúcnosti a postavenia v spoločnosti.

Tieto zmeny a procesy bývajú často zdrojom nemalého stresu.

Stres vzniká následkom hromadenia nových a náročných úloh, ktoré stoja pred dospievajúcim človekom. Nie vždy je ešte dostatočne pripravený. To všetko môže byť zdrojom zdrojom stresu.

Dospievajúci človek si postupne buduje svoj vlastný hodnotový systém, ktorý konfrontuje so svojim okolím a hodnotovými vzorcami, ktoré ho obklopujú.

To niekedy vyvoláva vnútorné rozpory. Vyvoláva mnohé naliehavé otázky. Výsledkom môže byť stres a vnútorné napätie. Dospievajúci človek často preberá od svojej rodiny niektoré zaužívané zásady a postoje. Dospievajúci človek už hľadá vlastné odpovede. Výsledkom môže byť spochybňovanie až odmietanie tradičných zásad a postojov.

Dospievajúci človek si buduje vlastnú identitu.

Buduje si postupne citovú a psychickú nezávislosť od rodičov. Tento proces býva často spojený s nezhodami až konfliktami. Dospievajúci človek sa búri proti autoritám. Doterajší rámec vzťahov mu prestáva vyhovovať. Uvedomuje si vlastnú identitu. Formuluje vlastné postoje a vlastné predstavy. Rodičia by v tomto čase mali byť predovšetkým priateľmi detí. Dospievajúci človek ľahšie prijíma radu od priateľa ako od rodičov. Tam, kde sú vzťahy medzi rodičmi a deťmi založené na vzájomnej úcte a rešpekte, tam môžu mladí ľudia dosiahnuť potrebnú nezávislosť a potrebné uznanie. Rodičia by sa mali k dospievajúcemu človeku správať úmerne jeho veku. Mali by postupne prenášať viac zodpovednosti na dospievajúceho človeka. Mal cítiť ich dôveru a získať vieru, že rodičia sú presvedčení o jeho schopnostiach a zodpovednosti. Rodičia by nemali nikdy zaobchádzať s dospievajúcim človekom ako s malým dieťaťom ! To je hlavná zásada. Zároveň prevencia stresových a konfliktných situácií.

Dospievajúci človek začína v oveľa vyššej miere využívať svoje mentálne a intelektuálne schopnosti.

Dospievanie je obdobie prudkého rozvoja intelektuálnych schopností. Obdobie, kedy sa formuje jeho spoločenské správanie. Učí sa samostatne a bez asistencie rodičov komunikovať s okolím. Zvládať komunikáciu s okolím, komunikáciu s inými dospelými ľuďmi, komunikáciu s úradmi a inštitúciami. Ak všetko zhrnieme, prichádzame k jednoznačnému záveru.

Dospievanie je obdobím veľkých zmien.

Je to obdobie, keď mladý človek trpí často stresom. Trpí stresom viac a častejšie ako iná iná veková skupina. Rodičia, priatelia a všetci dospelí by si mali spomenúť na svoje mladé roky. Určite im to pomôže lepšie pochopiť dospievajúceho človeka a tlmiť jeho stres.

 

Napísal : MUDr. Michal Šarafín

Strom Zdravia 2