Stres a komunikácia

Komunikácia zohráva v živote človeka nezastupiteľnú úlohu.

Komunikácia je predpokladom fungujúcich medziľudských vzťahov. Základnou podmienkou dobrých pracovných vzťahov. Zdokonaľovať sa v komunikácii je dôležitou životnou úlohou. Z poznania dôležitosti komunikácie vychádza jasný záver. Väzba medzi stresom a komunikáciou. Keď hovoríme o správnej komunikácii, máme na mysli nielen obsahovú, ale i formálnu stránku komunikácie. Komunikácia má svoje pravidlá. Aby naša komunikácia bola čo najmenej stresová, treba dodržiavať pravidlá. Treba hovoriť pomaly, pokojne a uvážlivo. Nezvyšovať hlas, neskákať partnerovi do reči. Nepretekať sa v tom, kto viac, rýchlejšie a hlasnejšie bude hovoriť. Partnera treba nechať pokojne hovoriť, nechať mu priestor na pokojné vyjadrenie svojich myšlienok a názorov.

Rozhovor nie sú dostihy, ale pokojná a plynulá komunikácia.

Pokiaľ chceme vyjadriť svoj názor, treba najskôr porozmýšľať o tom, čo a ako chceme povedať. Až potom hovoriť. Reč by nemala predbiehať myšlienky. Ako často sa to len stáva..

Cieľom správnej komunikácie je vyhýbať sa hádkam a konfrontáciám.

Hádka znamená vždy stres a záťaž. Nielen hádka, ale i nadávky a výčitky vedia poriadne otráviť spoločnú komunikáciu a naštartovať nepríjemný stres. Obsahovo sa treba zamerať na pozitívne témy a kladné obsahy. To výrazne redukuje nebezpečenstvo stresu. Vyvarovať sa negativizmu, pesimistickým úvahám a katastrofickým záverom. Nepridáva to kvalite komunikácie. U partnera to navodzuje stres a napätie. Taká komunikácia nie je príjemným zážitkom, ale stresovou udalosťou. Kto je múdry, nebude ju vyhľadávať. Negativisti sa postupne ocitajú v izolácii.

Veľkým umením je nájsť vhodný čas a miesto na vzájomnú komunikáciu.

Správny výber času a miesta má svoj pozitívny význam. Pokojné príjemné a romantické miesto na rozhovor dokáže zázraky. Ak je partner v čase spoločnej komunikácie pokojný a sústredený, vyhliadky na úspešnú komunikáciu sa zlepšujú. Vyhýbame sa tak možným hádkam a konfliktom. Unavený, podráždený a nervózny partner pri komunikácii je spoľahlivá cesta k hádke a konfliktu. Myšlienky a názory je potrebné vyjadrovať pokojne a zrozumiteľne. Nemá zmyslel používať expresívne a hrubé výrazy a prirovnania. Ani neznáme výrazy, ktorým nikto poriadne nerozumie. Otázka vždy zostáva, či im sami správne rozumieme…

Cieľom rozhovoru nie je víťaziť.

Cieľom je pochopiť, čo partner myslí a poznať jeho názor. Netreba zabudnúť  na správne prostriedky neverbálnej komunikácie. Majú svoje nezastupiteľné miesto a úlohu pri komunikácii. Pri rozhovore je dôležitejšie počúvať ako hovoriť. Keď počúvame, tým dávame svoju pozornosť a prejavujeme skutočný záujem.

Strom Zdravia 2