Modely starostlivosti o seniorov

Vo vyspelých krajinách Európy je kvalita starostlivosti o seniorov na podstatne vyššej úrovni.

Model starostlivosti o seniorov, ktorý je aplikovaný na Slovensku nespĺňa požadované parametre v kvalite, ani v štandarde. Slovensko vykazuje výrazné nedostatky. Slovensko výrazne zaostáva za vyspelými krajinami. Domy dôchodcov a DSS pokrývajú našťastie rovnomerne územie Slovenska. Ich kapacita je nedostatočná. Seniori sú nútení čakať na umiestnenie aj niekoľko rokov. Musia prekonávať mnohé administratívne prekážky a obmedzenia.

Proces prideľovania miest v týchto zariadeniach je administratívne náročný a ťažkopádny.

Plný byrokracie a prekážok. Kvalitatívna úroveň mnohých týchto zariadení je nízka. Komfort a starostlivosť na nedostatočnej úrovni. Nezodpovedá trendom, ktoré sú vo vyspelých kultúrnych krajinách Európy, kde je starostlivosť o seniorov v popredí záujmu štátu a spoločnosti. Domovy na Slovensku poskytujú základné opatrovateľské služby a ošetrovateľskú starostlivosť. Nevytvárajú a neposkytujú seniorovi domov v pravom zmysle slova.

Domov v pravom zmysle slova znamená kultúrne, priateľské a dôstojné prostredie pre kvalitný a plnohodnotný život seniora.

Kreatívne a plnohodnotné využitie voľného času, spoločenské kontakty, zariadenie bývania podľa svojich potrieb a predstáv. Činnosti, ktoré prinášajú seniorovi radosť a naplnenie. Aktivita, cestovanie, program a hodnotný život.

Ako je to na Slovensku?

Presťahovanie do domova dôchodcom býva pre seniora skôr trestom.

Je vnímané negatívne, až pesimisticky. Pre mnohých niečo, ako posledná stanica. Ako odloženie starého a nepotrebného človeka. Pre seniora to znamená stresovú situáciu. Vytvára zložitú citovú a osobnú dilemu.

Žiaľ, obavy sa často naplnia.

Kvalita, atmosféra a prostredie domova nesplnia jeho potreby a predstavy.

Režim zariadenia, neútulné prostredie, neochotný personál, nekvalitná strava a zlé medziľudské vzťahy v domove znamenajú pre seniora sklamanie. Pasivita, rezignácia, nespokojnosť a izolácia sú logickým následkom. Sebestačnosť a aktivita seniora klesajú. Záujem o okolie sa stráca. Spolupráca sa oslabuje. Senior postupne duševne a telesne upadá. Sme svedkami, že na Slovensku pribúdajú nové zariadenia pre seniorov. Dbajme na to, aby neostalo len pri počte vytvorených miest pre seniorov. To nie je jediný ukazovateľ.

Dbajme na to, aby kvalita, kultúrnosť, štandard služieb a hygieny boli na potrebnej úrovni.

Nie je dôležitá len kvantita, ale i kvalita a štandard. Seniori majú právo žiť v dôstojných a kultúrnych podmienkach. Seniori sú  i v tomto veku plnohodnotnými ľuďmi.

Strom Zdravia 2