Adaptácia seniorov

Schopnosť adaptácie patrí k najdôležitejším schopnostiam každého živého organizmu.

Ak by sme išli do dôsledkov, býva to základná podmienka jeho prežitia. Ľudský organizmus nie je výnimkou. Musí sa vedieť adaptovať na všetky zmeny vonkajších i vnútorných podmienok. V skratke môžeme povedať, že schopnosť adaptácie je schopnosťou prežitia. Každý človek žije pod určitým tlakom. Vonkajšie i vnútorné podmienky jeho života sa neustále menia. Musí sa rýchlo e efektívne adaptovať na zmenu situácie. Niekedy to znamená veľkú, až nadprahovú záťaž.

Schopnosť adaptácie sa vekom zhoršuje a zoslabuje.

To je logické a pochopiteľné. Starý človek sa horšie a pomalšie adaptuje na zmeny. Je to podmienené mnohými faktormi. Na prvom mieste samotným vekom. Pribúdajúcim vekom sa jeho adaptačná schopnosť redukuje. Menia sa i životné podmienky seniora. Väčšina seniorov trpí rôznymi chronickými ochoreniami. Často sú konfrontovaní s rôznymi zdravotnými problémami a komplikáciami. Vekom sa zhoršujú a obmedzujú funkcie mnohých orgánov. Zhoršuje sa telesné i duševné zdravie. Adaptačné mechanizmy seniora sa rýchlejšie vyčerpávajú. Adaptácia seniora je vždy komplikovaná.

Následkom zhoršenej adaptácie dochádza u seniorov ľahšie a rýchlejšie k adaptačnému zlyhaniu.

Adaptačné zlyhanie vzniká predovšetkým pôsobením stresových faktorov. Stresové faktory môžu byť rôzne. Zdravotné, psychické i sociálne. Môžu sa spolu kombinovať. Najčastejším stresorom býva náhle zhoršenie zdravotného stavu. Imobilita, odkázanosť, či vznik inkontinencie. Nedostatok mobility, pasivita, strata záujmu a motivácie. Častým stresorom býva život v izolácii, osamelosť, či náhla strata životného partnera. Strata samostatnosti a sebestačnosti. Nízky príjem a zhoršujúce sociálne podmienky. Starý človek má svoje špecifické stresory, ktoré ho ohrozujú.

Odborníci označujú zlyhanie adaptácie u seniora odborným označením geriatrický maladaptačný syndróm.

Na tento výraz si budeme musieť asi časom viac zvykať. Počet seniorov rastie. Schopnosť ich adaptácie sa bude zhoršovať. Stresorov neubúda, skôr naopak.  Adaptácia seniorov bude vystavená mnohým známym i novým skúškam. Zlyhanie adaptácie sa najčastejšie klinicky prejavuje srdcovocievnymi komplikáciami a poruchami imunity. Prejavuje sa často akútnymi srdcovými a cievnymi komplikáciami a vznikom a rozvojom komplikovaných a ťažko liečiteľných infekčných komplikácií.

Geriatrický maladaptačný syndróm sa prejavuje na telesnej i duševnej úrovni seniora.

Odborníci popisujú niekoľko fáz syndrómu. Začína fázou rozvoja. Pokračuje fázou rozvoja geriatrického maladaptačného syndrómu. Konečnou fázou býva fáza adaptačnej reakcie. Tá záleží od toho, či má pozitívny, či negatívny priebeh. V priaznivom prípade dochádza k stabilizácii a postupnému zlepšovaniu celkového stavu seniora. V nepriaznivom prípade dochádza k postupnému úplnému vyčerpaniu adaptačných schopností. Následkom je zdravotná, duševná i sociálna dezintegrácia seniora so všetkými negatívnymi dôsledkami. Časové trvanie syndrómu je individuálne a dlhodobé, môže trvať i 9-12 mesiacov. Výsledok je vždy neistý. Každý senior predstavuje individuálne a zároveň rizikové prostredie.

Strom Zdravia 2