Integrovaná starostlivosť pre seniorov

Komplexná starostlivosť o seniorov vyžaduje integritu.

Vyžaduje integritu zdravotných, sociálnych a osobných služieb. Starostlivosť o starého človeka nie je izolovaný a rezortný problém. Integrovaná starostlivosť je dlhodobý a cieľavedomý proces udržovania kvalitného, bezpečného aktívneho života pre seniorov. Podľa označenia WHO dlhodobá integrovaná starostlivosť nesie jednotné označenie LTC. V preklade to znamená long-term care. Definuje sa ako dlhodobé poskytovanie zdravotníckych, sociálnych a osobných služieb na opakovanej, alebo kontinuálnej báze osobám s chronickými telesnými, alebo duševnými poruchami. Táto starostlivosť môže byť poskytovaná tak v domácom prostredí, ako i v ústavnom zariadení. Obsahuje symptomatickú a udržiavaciu liečbu. Obsahuje dlhodobú rehabilitáciu a osobnú asistenciu.

Súčasný stav starostlivosti o seniorov na Slovensku je nevyhovujúci.

Prijali sa niektoré čiastkové opatrenia, ale kvalita a dostupnosť týchto integrovaných služieb nie je na vyhovujúcej úrovni. Každému rozumnému človeku je jasné, že je to beh na dlhé trate. Ale ! Starých ľudí neustále pribúda. Odhaduje sa, že v roku 2050 bude až tretina obyvateľov Európy staršia ako 60 rokov. Dopyt po zdravotníckych a sociálnych službách bude rýchlo rásť. Náklady na tento druh starostlivosti budú narastať. Budú rásť i nároky na ľudské, odborné a personálne vybavenie.

Strieborná ekonomika ovládne Európu !

Také sú fakty. Čísla neklamú. Mnohé vyspelé krajiny Európy už dávnejšie začali s integráciou služieb pre seniorov. Niektoré krajiny to riešili vytvorením jedného ministerstva, ktoré komplexne zastrešuje zdravotníctvo i sociálne veci. Prijímajú sa dlhodobé a koncepčné programy a zákony, ktoré majú vytvárať rámcové podmienky pre budovanie integrovaného systému. Je potrebné riešiť jeho dlhodobé financovanie, udržateľnosť, kvalitu a efektívnosť. Starí ľudia by mali žiť v humánnych a dôstojných podmienkach. Mali by mať zabezpečenú kvalitnú, dostupnú a kontinuálnu zdravotnícku starostlivosť. Mali by mať zabezpečené potrebné sociálne služby. Proces starnutia je spojený s poruchami telesného a duševného zdravia. Starý človek potrebuje komplexnú starostlivosť a dôstojné životné podmienky.

Zdravé starnutie je aktívne starnutie !

Starí ľudia nie sú len ekonomické a sociálne bremeno. Sú integrálnou súčasťou každej spoločnosti. Zdravie, sebestačnosť a sociálne zázemie vytvárajú potrebný základ ich života. Udržiavanie telesného a duševného potenciálu je predpokladom dlhej a radostnej staroby. Integrovaný a fungujúci systém starostlivosti o seniorov je základný nástroj na dosiahnutie týchto cieľov. Každý nesenior by si mal uvedomiť, že sám raz bude seniorom.

Strom Zdravia 2