Rehabilitácia u seniorov

Rehabilitácia predstavuje u seniorov dôležitý nástroj na udržanie kvality života.

Dobrá kondícia je pre každého seniora poistkou pred vznikom zdravotnej a sociálnej odkázanosti. Pokiaľ dokáže senior samostatne existovať, zvyšuje to nielen kvalitu jeho života, ale i jeho celkové postavenie v rodine a spoločnosti. Rehabilitácia je jedným zo základných kameňov komplexnej a efektívnej geriatrickej starostlivosti. Samostatný a neodkázaný senior žije lepším a plnohodnotnejším životom. Odkázanosť znamená nielen stratu kvality a radosti zo života, ale i nemalé finančné náklady a personálnu záťaž. Pre rodinu, pre štát i pre samotného seniora.

Starý človek vo väčšine prípadov trpí chronickými ochoreniami.

To výrazne ovplyvňuje jeho každodenný život. Ochorenia spôsobujú väčšie, či menšie funkčné obmedzenia. Tým sa zhoršuje schopnosť vykonávať niektoré úkony a činnosti. Senior sa postupne stáva závislým od pomoci a asistencie okolia. Ochorenia predstavujú funkčné limity. Ich stupeň a intenzita záležia od charakteru a štádia ochorenia. Tak, ako sa mení zdravotná situácia, tak sa mení i sociálny status seniora. Jeho duševná a telesná výkonnosť determinuje jeho život a možnosti.

Cieľom rehabilitácie je stabilizácia zdravotného stavu, zlepšenie a udržanie funkcií a prevencia potenciálnych následných zdravotných komplikácií.

Cieľom je pozitívne ovplyvnenie existujúcich funkčných deficitov. Dôležitým cieľom je dosiahnutie adaptácie seniora v konkrétnych životných a zdravotných podmienkach. Zlepšenie a udržanie jednotlivých funkcií. Jeho telesnej i duševnej výkonnosti. Nie je to vždy ľahká úloha. Seniorský vek je poznačený svojimi špecifikami a limitmi. Na prvom mieste sú to predovšetkým samotné ochorenia každého jedného seniora. Predovšetkým srdcovocievne, neurologické, či metabolické ochorenia. Jeho psychický stav, stav jeho výživy, či chronické degeneratívne ochorenia pohybového aparátu.

Rehabilitácia si vyžaduje trpezlivosť a pochopenie.

Základom je motivácia a správna komunikácia so seniorom. Dobrá spolupráca je predpokladom pozitívnych výsledkov. Rehabilitácia musí rešpektovať individuálny stav a možnosti seniora. Mala by byť postupná, komplexná a cieľavedomá. Cieľom je zlepšenie telesných funkcií, zlepšenie pohyblivosti, ale i prevencia dekubitov, či sekundárnych pridružených ochorení.

Základom rehabilitácie je cvičenie a pohybová aktivita.

Základným pravidlom je komplexnosť a pravidelnosť. Intenzita a forma je určená individuálnym stavom a možnosťami seniora. Vyžaduje si to trpezlivosť a skúsenosti. Nesprávne indikovaná pohybová aktivita môže byť zdrojom mnohých zdravotných problémov a komplikácií. Môže byť príčinou straty záujmu, motivácie a spolupráce zo strany seniora. Základom je empatia, komunikácia a trpezlivé vysvetľovanie. O zmysle, význame a benefitoch pre každodenný život seniora. Hoci i malé pozitívne výsledky pomáhajú. Je to beh na dlhé trate. Žiadne preteky. Len trpezlivý proces.

Strom Zdravia 2