Hospicové hnutie

Hospicové hnutie položilo základy dnešnej paliatívnej medicíny.

Na začiatku hnutia stála myšlienka pomôcť a podporiť nevyliečiteľne chorým pacientom v poslednom období ich života. Vrátiť tomuto obdobiu dôstojnosť a pokojné umieranie. Zlepšiť kvalitu ich umierania. To je veľmi ušľachtilá a humánna úloha. Korene hospicového hnutia siahajú do polovice 20.storočia. Kolískou hospicového hnutia bola Veľká Británia. Hospicové hnutie reagovalo na potreby a problémy tejto špecifickej skupiny pacientov. Popri iných formách medicíny sa ukázala i potreba rozvoja hospicovej starostlivosti. S rozvojom diagnostiky a liečba sa zvyšoval i počet pacientov, u ktorých bola diagnostikovaná nevyliečiteľná choroba s letálnou prognózou.

Pacienti budú zomierať vždy, otázkou zostáva ako a za akých podmienok.

Tieto podmienky sa dajú pozitívne ovplyvniť. Dajú sa budovať a dá sa pomáhať. Paliatívna starostlivosť je náročná oblasť. Vážna otázka a vážna výzva. Pre odbornú i laickú verejnosť. Nevyliečiteľní pacienti by nemali zomierať za nedôstojných a neľudských podmienok. Nemali by zomierať v bolestiach a celkovom duševnom, či telesnom zanedbaní. Na tieto výzvy reagovalo práve hospicové hnutie.

Nevyliečiteľný pacient zostáva do poslednej chvíle človekom !

To je skutočné poslanie hospicového hnutia. Človek má do poslednej chvíle svojho života právo na dôstojný život, pomoc a ochranu života. Má mať nielen potrebnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť, ale i potrebnú ľudskú a duchovnú podporu. Hospicové hnutie prešlo svojím zákonitým vývojom. Hospicové hnutie pložilo základy dnešnej paliatívnej medicíny. Hospicové zariadenia poskytujú starostlivosť nevyliečiteľne chorým pacientov. Spolu s ústavnými hospicovými zariadeniami a vyvíjajú i ambulantné a domáce formy hospicovej starostlivosti.

Hospicová starostlivosť nie je na Slovensku na dostatočnej úrovni.

Nevyliečiteľne chorých ľudí stále pribúda. Pribúdajú stále noví onkologickí pacienti. Potreba vytvorenia siete hospicových služieb je potrebná a aktuálna. Nie je to ľahká úloha. Vyžaduje dostatočné technické, finančné i personálne zabezpečenie. Vyžaduje obetavých a odborne zdatných ľudí. To predovšetkým. Ľudský rozmer je v hospicovej starostlivosti nenahraditeľný. Hospicová staroslivosť sa líši od klasickej medicíny. Nie je to medicína úspechov. Je to medicína obetavosti a služby blížnemu.

Strom Zdravia 2