Strieborná ekonomika

Termín, na ktorý si budeme musieť zvyknúť.

Toto označenie vyjadruje starnutie populácie. Tým, ako starne populácia, budú sa postupne meniť potreby a priority spoločnosti. Potreby starých ľudí sa odlišujú od potrieb detí, mladých ľudí i strednej generácie. Potreby rastúceho počtu seniorov budú ovplyvňovať vývoj spoločnosti. Ekonomiky i politiky. Tak, ako bude pribúdať starých ľudí, tak bude pribúdať i počet starších konzumentov a počet starších voličov. Štáty i ekonomiky budú musieť reagovať na tento vývoj a prispôsobovať sa situácii. Budú sa meniť potreby, budú sa meniť priority. Budú sa meniť návyky konzumentov. Bude sa zvyšovať dopyt po určitých druhoch tovarov a predovšetkým služieb. Bude stúpať dopyt po zdravotných a sociálnych službách. Bude stúpať dopyt po liekoch. Dopyt po bývaní a službách pre seniorov.

Strieborná ekonomika je odraz prebiehajúcej populačnej zmeny.

Štruktúra tovarov a výrobkov sa bude prispôsobovať zvyšujúcemu dopytu zo strany tejto skupiny spotrebiteľov. Sociálne a zdravotné služby budú vyžadovať vysoké investície. Budú vyžadovať veľa zdrojov na ich prevádzku. Budú vyžadovať potrebné personálne vybavenie. Bude stúpať dopyt po výrobkoch a službách, ktoré bude vyžadovať stále sa rozširujúca skupina starých ľudí. Priemerný vek sa predlžuje. Tento trend pokračuje. Za 30-40 rokov bude pomer medzi mladými a starými ľuďmi úplne odlišný ako dnes. Sme na to pripravení ? Sú na to pripravené štáty ? Ich zdravotné a sociálne systémy ? Dokáže ekonomika včas reagovať na túto radikálnu zmenu dopytu a správania veľkej skupiny zákazníkov ? To sú otázky, ktoré v sebe skrýva termín strieborná ekonomika. O tomto termíne budeme stále viac počuť.

Strieborná ekonomika je štrukturálna zmena.

Strieborná ekonomika je ekonomika, kde vysokú časť spotreby vytvárajú seniori. Je to hlboká, zásadná a štrukturálna zmena. Dlhodobý vývoj. Žiadna krátkodobá záležitosť. Je to hlboký zásah do ekonomického a sociálneho systému. Je to otázka konkurencieschopnosti a udržateľnosti. Skúška odolnosti ekonomiky i verejných financií. Výzva pre ekonómov a  prognostikov. Výzva pre politikov. Máme určitý čas na prípravu. Šťastie praje tým pripraveným. Čas sa kráti. Štatistiky neoklameme.

Strom Zdravia 2