Domáca starostlivosť o seniorov

Seniori predstavujú významnú, ale zároveň i rizikovú časť populácie.

Starší ľudia potrebujú v mnohých prípadoch pre svoj zhoršený zdravotný stav pomoc a ochranu. Potrebujú starostlivosť a podporu. Starých ľudí pribúda. Spoločnosť starne. Stále viac starých ľudí potrebuje pomoc. Orientácia v systéme zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku je pomerne komplikovaná a pre mnohých starých ľudí málo prehľadná. Problémom v posledných rokoch boli časté zmeny legislatívy. Systém pomoci a starostlivosti o starých občanov je pomerne zložitý a atomizovaný. Informovanosť nie je na dostatočnej úrovni. Nemôžeme sa spoliehať na to, že starí ľudia sa budú orientovať pomocou internetu.

Starostlivosť o seniorov v domácom prostredí po návrate z hospitalizácie.

Senior potrebuje následnú domácu zdravotnú starostlivosť. Realizuje sa cestou ADOS. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v skratke ADOS poskytuje odbornú zdravotnú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí. Napríklad ošetrovanie rán a preležanín, podávanie infúzií, aplikácia injekcií, alebo iné odborné zdravotné úkony. ADOS realizuje svoju starostlivosť na základe písomného Návrhu od všeobecného lekára. Stačí kontaktovať konkrétnu ADOS, alebo sa informovať u svojho všeobecného lekára, ktorý vybaví všetky potrebné formality.

Rehabilitačná starostlivosť o seniorov v domácom prostredí po návrate z hospitalizácie.

Túto formu domácej rehabilitačnej starostlivosti zabezpečuje rovnako ADOS. Postup je podobný, ako v prvom prípade. Základom starostlivosti je systematická liečebná rehabilitácia na základe písomného Návrhu od všeobecného lekára. Najčastejšie ide o stavy po úrazoch, operáciách pohybového systému, alebo po mozgovocievnych príhodách. V týchto prípadoch zohráva systematická a odborná rehabilitačná starostlivosť v domácom prostredí kľúčovú úlohu pri obnove zdravotných a pohybových funkcií seniora.

Opatrovateľská pomoc pri činnostiach v domácom prostredí.

Službu zabezpečuje terénna opatrovateľská služba, v skratke TOS. So žiadosťou na TOS je potrebné sa obrátiť na príslušný obecný, alebo mestský úrad. TOS poskytuje pomoc a asistenciu pri bežných životných činnostiach, ako je zabezpečovanie hygieny, obliekaní, príprave jedla, či návšteve lekára. TOS nie je bezplatná, o výške poplatkov sa môže senior informovať u konkrétneho poskytovateľa TOS.Terénni pracovníci navštevujú seniorov v dohodnutých intervaloch a pomáhajú im zabezpečovať všetky tieto nevyhnutné činnosti.

Domáce opatrovanie seniorov blízkou osobou.

Na tento účel slúži peňažný príspevok na opatrovanie. Môže ho dostať príbuzný, alebo známy seniora, ktorý mu zabezpečuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Tento peňažný príspevok poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Výška tohto príspevku závisí od príjmu a finančných a majetkových pomerov konkrétneho seniora.

Strom Zdravia 2