Staroba a prevencia chorôb

Prevencia zohráva u starých ľudí dôležitú úlohu.

Význam prevencie vekom nestráca na význame. Prevencia môže zabrániť vzniku a rozvoju závažných ochorení. Prevencia je komplexný a systematický proces. Treba ju vnímať komplexne. Skúsme menovať niektoré dôležité okruhy :

1. Prevencia srdcovocievnych a metabolických ochorení / prevencia a liečba vysokého krvného tlaku, prevencia komplikácií cukrovky, prevencia závažných cievnych komplikácií v dôsledku aterosklerózy../.

2. Prevencia osteoporózy , osteoartrózy a degeneratívnych ochorení pohybového systému /pravidelné denzitometrické vyšetrenia, pravidelné vyšetrenia u ortopéda, správna výživa, úprava životosprávy…/.

3. Prevencia duševných ochorení   / včasná diagnostika M.Alzheimer, starecké depresie, úzkostné stavy.. /

Veľmi významná súčasť prevencie. Duševné zdravie má rovnaký význam ako telesné zdravie. Významne ovplyvňuje kvalitu života jednotlivca a jeho miesto v spoločnosti. Tejto oblasti prevencie venovať prioritnú pozornosť.

4. Prevencia onkologických ochorení  / pravidelné vyšetrenia u gynekológa, urológa, pravidelné vyšetrenia prsníkov, hrubého čreva, kože../.

5. Očkovanie, ako prevencia vzniku závažných infekčných ochorení. Infekčné ochorenia môžu pre starého človeka znamenať významné ohrozenie jeho zdravia a života.

Nazabúdajme na problematiku duševného zdravia pre život starého človeka.

Sme svedkami prudkého nárastu týchto ochorení u starých ľudí. Stále sa zvyšuje počet ľudí postihnutých demenciou pri M.Alzheimer je toho dôkazom. Téma duševného zdravia naberá na význame a dôležitosti. Štatistiky z USA a Európy sú hrozivé. Vysoké percento starých ľudí je postihnuté touto závažnou a nevyliečiteľnou chorobou. Postihuje jednotlivca, ale i jeho okolie. Starostlivosť je extrémne ťažká a zložitá. Vyžaduje nákladnú liečbu a komplexnú spoluprácu mnohých zainteresovaných zložiek / lekári, rodina, okolie, sociálny systém/.

Strom Zdravia 2