Paliatívna liečba

Paliatívna liečba sa poskytuje človeku trpiacemu nevyliečiteľnou chorobou.

Paliatívna liečba predstavuje dôležitý a špecifický druh zdravotnej starostlivosti. Je to starostlivosť o umierajúceho človeka. Paliatívna liečba môže byť ústavná i ambulantná. Môže sa teda vykonávať v nemocničnom zariadení, ale i v domácom prostredí.

Cieľom paliatívnej liečby nie je vyliečenie pacienta, ale zabezpečenie čo najlepšej kvality života v posledných obdobiach jeho života.

Paliatívna starostlivosť je veľmi náročná, no nenahraditeľná forma zdravotnej starostlivosti. Náročná z hľadiska záťaže zdravotného personálu. Záťaže odbornej, ale i duševnej a ľudskej. Práca so zomierajúcim človekom je veľmi ťažká a vyčerpávajúca. No zároveň nesmierne dôležitá a nenahraditeľná. Je prejavom ľudského milosrdenstva, hlbokého súcitu a nefalšovanej solidarity. Paliatívna liečbe zmierňuje bolesti a utrpenie nevyliečiteľného pacienta. Pomáha mu prežiť posledné obdobie jeho života.

Cieľom paliatívnej liečby je zabezpečiť pacientovi dôstojné zomieranie.

Medicína nevie v niektorých prípadoch vyliečiť pacienta. Predovšetkým v prípade onkologických ochorení. No mala by mu vždy vedieť zabezpečiť pokojné a dôstojné umieranie. Mala by urobiť všetko, aby zmenšila jeho bolesti a utrpenie. Je to dôležitá a nezastupiteľná funkcia a úloha medicíny. Je to smutná a neatraktívna tvár medicíny. Je to ale reálny život a musíme mu čeliť s odhodlaním a nasadením.

Paliatívna liečba nie je len zdravotná starostlivosť.

Paliatívna starostlivosť je komplexná a cielená činnosť. Vyžaduje spoluprácu lekárov, rodiny i sociálnych zložiek. Paliatívna starostlivosť má zdravotný, sociálny, ľudský i duchovný rozmer. Zomierajú mladí i starí pacienti. Priebeh ich umieranie je vždy odlišný. Rovnako tak i subjektívne prežívanie tohto obdobia. Paliatívna starostlivosť nadväzuje na hospicové hnutie. Paliatívna starostlivosť sa poskytuje v hospicových zariadeniach. Rozvíja sa i hospicová starostlivosť v domácom prostredí.

Rada Európy vydala roku 2003 smernice, týkajúce sa paliatívnej starostlivosti v členských krajinách EÚ.

Smernice definujú paliatívnu starostlivosť ako celkovú starostlivosť o pacientov s pokročilými a nevyliečiteľnými chorobami. Cieľom je poskytnúť im potrebnú lekársku, sociálnu i duchovnú podporu. Cieľom je dosiahnutie čo najlepšej kvality života pacientov a ich rodín. Cieľom tejto liečby nie je ovplyvňovať čas smrti, cieľom je kvalita ich života v posledných obdobiach ich života. Základom paliatívnej starostlivosti je milosrdenstvo a láska k človeku. Paliatívna starostlivosť má byť vždy orientovaná na pacienta. Na jeho potreby, na jeho ľudskú dôstojnosť a individualitu.

Paliatívna starostlivosť by mala byť integrálnou a neoddeliteľnou súčasťou každého zdravotného systému.

Aj nevyliečiteľne chorý človek má právo na dôstojný život v poslednom období  života. Štát by mal vytvoriť a garantovať podmienky na fungovanie paliatívnej starostlivosti. Nie je to len o štáte. Je to hlavne o ľuďoch. O obetavých ľuďoch, ktorým nie je ľahostajný osud týchto pacientov. Paliatívna starostlivosť je naozajstné poslanie. Je to i sebaobetovanie. Obetovanie časti vlastného života trpiacemu a umierajúcemu človeku. Lebo i zomieranie je súčasťou života.

Strom Zdravia 2