Medzigeneračná solidarita

Medzigeneračná solidarita je sociálna, ekonomická a medziľudská solidarita medzi jednotlivými generáciami.

Sociálny a ekonomický zmier medzi starými a mladými. Medzigeneračná solidarita prechádza v našej dobe ťažkými skúškami. Žijeme v rýchlej dobe, žijeme v dobe sebectva a individualizmu. Slová ako solidarita a milosrdenstvo sa akosi nenosia.. Starí ľudia to zvlášť a citlivo pociťujú. Starí ľudia strácajú stále viac svoje postavenie. Strácajú svoju úctu a dôstojnosť. Pozície seniorov sa stále oslabujú. Je to paradoxné. Prečo ? Preto, lebo seniorov stále pribúda. Dočítali sme sa, že na Slovensku dnes žije takmer 40 tisíc ľudí nad 85 rokov. V roku 2050 ich bude takmer 200 tisíc. Toľko štatistiky. Seniorov bude teda stále viac.

Medzigeneračná solidarita sa v reálnom živote mení na medzigeneračný konflikt.

Seniori si stále viac uvedomujú svoje zhoršujúce postavenie. Postavenie seniorov sa zhoršuje vo všetkých smeroch. V ekonomickom, sociálnom, zdravotnom i humánnom rozmere. Veľká časť seniorov si bolestne uvedomuje, že je skôr na obtiaž. S pribúdajúcim vekom a zhoršujúcim zdravotným stavom sa tento pocit zosilňuje. Žiaľ, nie je to len o pocite. Postavenie seniorov sa naozaj reálne zhoršuje. Slovensku, tak ako i mnohým iným európskym krajinám hrozí medzigeneračný konflikt. Nepriaznivú situáciu zhoršuje i negatívny demografický vývoj. Starých ľudí pribúda a detí sa rodí málo. Moderná spoločnosť stráca svoju zdravú základňu. Bude to mať veľmi vážne dôsledky. Ekonomické i sociálne. Medzigeneračný konflikt sa bude vyostrovať.

Starnutie je zákonitá a prirodzená etapa každého ľudského života.

Staroba nie je choroba ! Starnutie je normálny fyziologický proces. Nedá sa ničím zastaviť. Medicína nemá žiadne reálne prostriedky ako by tento proces zastavila. Všetky doterajšie snahy a ambície sa ukázali ako nezmyselné a naivné.. Nezostáva nám nič iné, ako prijať túto realitu a akceptovať vyššie zákony. Nakoniec, starneme všetci. Absolútna spravodlivosť. Možno jediná na svete..

Seniori by mali s pokojom a dôstojnosťou akceptovať svoju starobu.

Mali by objektívne a s pokojom akceptovať svoj vek a postavenie. Nemali by svojmu okoliu dávať nereálne a nesplniteľné podmienky a úlohy. Mali by vedieť včas a s pokojom uvoľniť miesto mladým. Týka sa to predovšetkým práce a profesionálneho uplatnenia. Mladí ľudia potrebujú pracovné miesta a potrebujú príležitosť. Potrebujú zakladať a živiť svoje rodiny. Seniori by to mali akceptovať. Nezriedka sme svedkami opaku. Výsledok ? Medzigeneračný konflikt sa vyostruje. Nenápadne, pomaly a latentne. Nevôľa k starým ľuďom stúpa a solidarita dostáva trhliny. Sú tu vždy dve strany. Obe nesú svoju zodpovednosť. Tendencia odkladať starých ľudí do domovov sociálnych služieb, starobincov, či liečební dlhodobo chorých je len smutným dôsledkom vyššie menovaných javov. Mnoho seniorov nedokáže zvládnuť tento prechod. Nemá už dostatočné rezervy a vnútornú silu realizovať potrebné zmeny a prispôsobiť sa novej životnej situácii. Medzigeneračná solidarita je vzájomné pochopenie, akceptovanie a tolerancia. Nikdy nezabúdajme, že všetci raz budeme starí.

Strom Zdravia 2