Medzigeneračná solidarita

Medzigeneračná solidarita je sociálna, ekonomická a medziľudská solidarita medzi jednotlivými generáciami.

Sociálny a ekonomický zmier medzi generáciami. Medzigeneračná solidarita prechádza v našej dobe ťažkými skúškami. Žijeme v rýchlej dobe, žijeme v dobe individualizmu. Slová ako solidarita a milosrdenstvo sa akosi nenosia.. Starí ľudia to zvlášť a citlivo pociťujú. Starí ľudia strácajú stále viac svoje postavenie. Strácajú všeobecnú úctu a dôstojnosť. Pozície seniorov sa stále oslabujú. Je to paradoxné. Paradoxné preto, lebo seniorov stále pribúda. Dočítali sme sa, že na Slovensku žije takmer 40 tisíc ľudí nad 85 rokov. V roku 2050 ich bude takmer 200 tisíc. Toľko štatistiky. Seniorov bude teda stále viac.

Medzigeneračná solidarita sa v reálnom živote mení na medzigeneračný konflikt.

Seniori si stále viac uvedomujú svoje zhoršujúce postavenie. Postavenie seniorov sa zhoršuje vo všetkých smeroch. V ekonomickom, sociálnom, zdravotnom i humánnom rozmere. Veľká časť seniorov si bolestne uvedomuje, že je skôr na obtiaž. S pribúdajúcim vekom a zlým zdravotným stavom sa tento pocit zosilňuje. Žiaľ, nie je to len o pocite. Postavenie seniorov sa naozaj reálne zhoršuje. Slovensku, tak ako i mnohým iným európskym krajinám hrozí medzigeneračný konflikt. Nepriaznivú situáciu zhoršuje i negatívny demografický vývoj. Starých ľudí pribúda a detí sa rodí málo. Moderná spoločnosť stráca svoju zdravú základňu.

Starnutie je zákonitá a prirodzená etapa každého ľudského života.

Staroba nie je choroba ! Starnutie je normálny fyziologický proces. Nedá sa ničím zastaviť. Medicína nemá žiadne reálne prostriedky ako by tento proces zastavila. Všetky doterajšie snahy a ambície sa ukázali ako naivné.. Nezostáva nám nič iné, ako prijať túto realitu a akceptovať vyššie zákony. Nakoniec, starneme všetci. Absolútna spravodlivosť. Možno jediná na svete..

Seniori by mali s pokojom a dôstojnosťou akceptovať svoju starobu.

Mali by objektívne a s pokojom akceptovať svoj vek a postavenie. Nemali by svojmu okoliu dávať nereálne a nesplniteľné podmienky a úlohy. Mali by vedieť včas a s pokojom uvoľniť miesto mladým. Týka sa to predovšetkým práce a profesionálneho uplatnenia. Mladí ľudia potrebujú pracovné miesta a potrebujú príležitosť. Potrebujú zakladať a živiť svoje rodiny. Seniori by to mali akceptovať. Nezriedka sme svedkami opaku. Výsledok ? Medzigeneračný konflikt sa vyostruje. Nenápadne, pomaly a latentne. Nevôľa k starým ľuďom stúpa a solidarita dostáva trhliny. Sú tu vždy dve strany. Obe nesú svoju zodpovednosť. Tendencia odkladať starých ľudí do domovov sociálnych služieb a liečební dlhodobo chorých je len smutným dôsledkom vyššie menovaných javov. Mnoho seniorov nedokáže zvládnuť tento prechod. Nemá už dostatočné rezervy a vnútornú silu realizovať potrebné zmeny a prispôsobiť sa novej životnej situácii. Medzigeneračná solidarita je vzájomné pochopenie, akceptovanie a tolerancia. Nikdy nezabúdajme, že všetci raz budeme starí.

Strom Zdravia 2