Ako zdravo starnúť

Starnutie je normálny, prirodzený a fyziologický proces.

Starnutie prebieha na úrovni fyzickej, duševnej i sociálnej. Populácia okolo nás starne. Tento proces je typický pre všetky vyspelé krajiny. Predlžuje sa priemerný vek. Starých ľudí pribúda. Počtom i percentuálne. Otázky týkajúce sa starnutia a staroby sa dostávajú stále viac do popredia. Je to problém individuálny i celospoločenský. Kladie to pred spoločnosť náročné požiadavky. V oblasti ekonomickej, sociálnej i zdravotníckej. Stále vyšší počet seniorov kladie vyššie nároky na dôchodkové a penzijné systémy. Rastú náklady na zdravotnú a sociálnu starostlivosť.

Problematika starnutia, života a postavenia seniorov v spoločnosti sa stáva stále viac aktuálnou a naliehavou.

Podľa štatistík najrýchlejšie rastúcou skupinou sú ľudia nad 85 rokov. Pred desaťročiami boli títo ľudia skôr výnimkou, dnes počet ľudí vo veku nad 85 rokov rýchlo narastá. Počet storočných ľudí by sa mal do roku 2050 zvýšiť osemnásobne. Mení sa i pomer počtu starých ľudí k počtu produktívnych ľudí. V roku 2050 bude pomer 2:1, v niektorých krajinách dokonca 1:1. Náklady na zabezpečenie, liečbu a starostlivosť budú vysoké.

Logicky prichádza do popredia otázka kvality života starých ľudí.

Budú to ľudia, ktorí budú potrebovať zdravotnú a sociálnu starostlivosť ? Budú odkázaní na pomoc iných? Alebo sa bude kvalita života a zdravie ľudí zlepšovať a výskyt závažných ochorení sa bude presúvať do vyšších vekových skupín?  Najoptimistickejšia vízia hovorí o tom, že sa stále bude predlžovať aktívna časť života bez chorôb a sociálnej odkázanosti. Táto vízia by mala byť i konečným cieľom. Všetky snahy by mali smerovať k predĺženiu života a zvyšovaniu kvality života. Pri dobrom zdraví a fyzickej a duševnej kondícii. Je dokázané, že kvalitná zdravotná starostlivosť, kvalitné životné podmienky a životné prostredie dokážu dĺžku a kvalitu života významne pozitívne ovplyvniť.

Starého človeka treba vnímať komplexne.

Pohľad na celého človeka. Nielen na jeho jednotlivé choroby. Ide predsa o osobnosť človeka v celom rozmere. Všímať si okolie a prostredie, v ktorom žije. Starí ľudia viac ako iní vyžadujú pochopenie, trpezlivosť a empatiu.

Komunikácia so starým človekom má svoj zásadný význam.

Pokojná, trpezlivá a empatická komunikácia je základom vzájomného pochopenia a spolupráce. Komunikácia verbálna i neverbálna. Starí ľudia sú citliví a vnímaví na podnety. To je výzva pre lekárov, zdravotnícky personál, ale aj pre rodinu. Výzva na to, aby komunikácii so starým človekom venovali pozornosť. Zdravotná starostlivosť o starých ľudí je úzko spojená so sociálnou problematikou. So sociálnym zabezpečením a starostlivosťou.

Starí ľudia majú právo prežiť starobu dôstojne a kvalitne. V príjemnom a dôstojnom prostredí.

Potrebujeme predovšetkým kvalitný, kvalifikovaný a motivovaný personál s dobrým odborným a ľudským prístupom. Zdravotný systém musí zabezpečiť kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre starých ľudí. Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť je predpokladom aktívneho a plnohodnotného života seniorov.

Strom Zdravia 2