Sociálne starnutie

Sociálne starnutie je úzko spojené s odchodom do dôchodku a skončením produktívneho pracovného života.

Odchod do dôchodku je prirodzený a logický prelom v živote človeka. Dosiahnutím určitého veku človek končí obdobie produktívneho veku a začína postproduktívne, dôchodkové obdobie. Pre mnohých je to podstatná, často až radikálna zmena. Nie všetci sú na túto zmenu dostatočne pripravení. Vnútorne, prakticky i organizačne. Odchod do dôchodku väčšinou silno preverí adaptačné schopnosti a možnosti každého začínajúceho seniora. Prežívanie tohto dôležitého momentu života je vždy individuálne. Od človeka k človeku.

Skúsenosti ukazujú a odborníci to potvrdzujú, že touto zmenou viac trpia muži.

Pre mužov je prechod do nového obdobia viac zložitý a častejšie problematický. Adaptácia u mužov je komplikovanejšia. Muž stráca svoje predchádzajúce postavenie a úloha živiteľa rodiny sa oslabuje. Muž čiastočne tým stráca svoj sociálny i spoločenský status. Je to prirodzený proces. No, ego je ego.. Logicky sa menia a oslabujú jeho doterajšie pracovné a spoločenské kontakty. Vo väčšine prípadov sa znižuje i materiálny a životný štandard. V niektorých prípadoch až veľmi radikálne. To všetko zvyšuje vnútorný a vonkajší tlak na začínajúceho dôchodcu.

Odchod do dôchodku znamená podstatnú zmenu v živote jednotlivca.

Jeho život sa zásadne mení. Všetky doterajšie stereotypy sa menia. Je to zmena i výpadok zároveň. Mení sa obsah každodenného života. Tým sa menia i doterajšie priority a hodnoty. Nastupuje nový život. Nie je to odchod na perifériu, ani do zabudnutia, ale nové definovanie obsahu života a nového postavenia. Nebýva to vždy ľahká úloha. Mnohí začínajúci dôchodcovia často balancujú na hrane adaptačného zlyhania. To má za následok nástup a rozvoj mnohých osobných, rodinných i zdravotných ťažkostí.

Ženy prežívajú svoje sociálne starnutie spravidla ľahšie.

Až na výnimky. Postavenie ženy v rodine sa odchodom na dôchodok tak zásadne nemení. Starostlivosť o rodinu a domácnosť zostáva. Starostlivosť o deti a vnukov sa dokonca zintenzívňuje. Žena má čo robiť a má menej času rozmýšľať o iných problémoch. Ženy majú svoj životný program, svoje úlohy a naplnenie. Prioritou samozrejme zostáva udržanie zdravia.

Sociálne postavenie dôchodcov sa skôr zhoršuje.

Bohužiaľ. Mnohí sú odkázaní, zostať pracovať a vykonávať prácu za nízke platy. Nemajú veľmi na výber. Počet chudobných dôchodcov rastie. Množí žijú v nedostatku, až v chudobe. Ich pracovné uplatnenie vekom klesá a sú nútení vykonávať zle platené práce. Možnosti potomkov pomáhať svojím rodičom sú v dnešnej dobe značne limitované. Dôchodok je tak pre mnohých ľudí časom strádania a nedostatku. Samozrejme, i tu platí individuálne nastavenie každého seniora. Každý má iné preferencie. Niektorým stačí málo a sú spokojní. Iní zostávajú nespokojní a frustrovaní.

Prevencia sociálneho starnutia.

Na starobu treba myslieť. Nie je možné negovať realitu. Čísla nepustia.. Spoliehať sa len na štát a inštitúcie nie je rozumná stratégia. Starých ľudí neustále pribúda. Stúpajú nároky na individuálnu zodpovednosť. Pasivita a ignorovanie reality nie sú namieste. Starý človek je ohrozený rýchlymi a hlbokými civilizačnými zmenami. Pomoc a spolupráca rodiny je nenahraditeľná. S prevenciou a prípravou na dôchodok treba začať už v produktívnom veku. Nespoliehať sa na náhodu a priazeň osudu. Šťastie praje pripraveným.. Pripraveným materiálne, duchovne i spoločensky.

Strom Zdravia 2