Sociálne postavenie seniorov

Senior sa v niektorých dôležitých aspektoch odlišuje od mladších ľudí.

S tým nič neurobíme. Vek je vek. Čísla nepustia.. Senior sa odlišuje v mnohých smeroch. Môžeme aplikovať rôzne pohľady a kritériá. Zdravotné, biologické i psychologické. Ale i sociálne a spoločenské. Celkové postavenie seniora sa odlišuje od postavenia mladšieho človeka. Je to prirodzené a zákonité. Žiadna stigmatizácia, len logický a zákonitý jav.

Celkové postavenie seniora je ovplyvňované vnútornými a vonkajšími faktormi.

Nepriaznivým pôsobením rôznych negatívnych faktorov dochádza často k narušeniu jeho celkovej rovnováhy. Senior citlivo reaguje za zmenu vonkajšieho prostredia a jeho životných podmienok. Reaguje citlivo na pôsobenie negatívnych faktorov v jeho okolí. Senior vždy predstavuje rizikový a zraniteľný terén. Schopnosť jeho adaptácie je nižšia, rezervy obmedzené.

Odborníci hovoria o takzvaných geriatrických sociálnych syndrómoch.

Vznikajú pri narušení celkovej sociálnej rovnováhy a postavenia seniora. Môže mať rôzne formy a rôznu intenzitu. Najväčším rizikovým faktorom je samotný vysoký vek. Vo väčšine prípadov je vysoký vek spojený s menšími, či väčšími zdravotnými problémami. Senior je ohrozovaný nielen priamo zdravotnými problémami, ale i stratou sebestačnosti a samostatnosti. Riziko celkovej odkázanosti rastie vekom i zhoršeným zdravotným stavom.

Sociálne riziká staroby.

Senior je takmer vždy sociálne ohrozenou osobou. Vekom sa postavenie človeka zhoršuje, obmedzuje a komplikuje. Starnutie je vo väčšine prípadov spojené s poklesom celkového životného štandardu a obmedzeným prísunom prostriedkov. Náklady na život, zdravotnú staroslivosť a služby sa vekom zvyšujú. Množstvo disponibilných zdrojov skôr klesá. Mnoho seniorov sa dostáva do finančného a existenčného tlaku.

Senior býva často ohrozený izoláciou a stratou sociálnych kontaktov.

Postavenie seniora v rodine sa mení. Často, žiaľ v negatívnom smere. Rodine nechce, alebo nedokáže plniť svoju podpornú a ochrannú funkciu. Senior často reaguje stratou motivácie a pocitom nepotrebnosti. Uvedomuje si svoje komplikované a zhoršujúce postavenie. Trpí dlhodobým stresom. Zdravotným, sociálnym i duševným. To často zanecháva negatívne následky v telesnej i duševnej oblasti.

V extrémnych situáciách dochádza k zanedbaniu, až k zneužívaniu seniorov.

Žiaľ, podobných prípadov pribúda. K zanedbávaniu dochádza z objektívnych, ale i subjektívnych dôvodov. Mnoho seniorov odmieta pomoc a podporu. Naopak, mnohým sa jej nedostáva. Problémom sú seniori s nízkymi príjmami, či zo zlého sociálneho prostredia. Mnoho rodín je rozdelených. Deti žijú v zahraničí. Rodičia zostávajú opustení. Tento trend rastie. So všetkými negatívnymi dôsledkami. Seniorov neustále pribúda. Je to globálny a komplexný problém.

Strom Zdravia 2