Biopalivá

Biopalivá predstavujú perspektívnu alternatívu k tradičným fosílnym palivám.

Fotosyntéza rastlín dokáže premieňať slnečnú energiu na organickú hmotu. Rastliny, drevo a obnoviteľné poľnohospodárske produkty, ako i exkrementy domácich zvierat sú najstaršie prirodzené energetické zdroje. Tieto zdroje predstavujú významný potenciál, ktorý môže významne eliminovať energetickú závislosť od fosílnych palív.

Tieto organické zdroje energie sú biopalivami.

Sú to palivá tuhé, kvapalné, alebo plynné. Vyrobené z rastlín, alebo z poľnohospodárskych a priemyselných odpadov, prípadne z ich vedľajších produktov. Biomasa má veľmi vysoký potenciál a možnosti využitia. Hrá prím medzi obnoviteľnými energetickými zdrojmi. Význam a úloha biomasy rastie. Význam biomasy podčiarkujú všetky energetické a plynové krízy z posledných rokov. Hľadá sa rozumné, efektívna a ekologická alternatíva. Alternatíva, ktorá by znížila našu závislosť na dovoze fosílnych palív. Zásoby fosílnych palív na zemeguli nie sú nekonečné. Často zachytíme v médiách varovné hlasy o stále sa zmenšujúcich zásobách fosílnych palív na svete. Všetky vojny a ozbrojené konflikty na svete sú dnes spojené s prudkým rastom cien energie na komoditných burzách. Prebiehajúci konflikt v Sýrii, Lýbii, či vojna v Iraku sú jasnými dôkazmi. Produkcia biopalív má stále svoje riziká a problematické stránky, ktoré čiastočne bránia ich plnému využitiu. Použitie biopalív stále vyžaduje pomerne vysoké vstupné technologické investície a pomerne náročnú logistiku. Produkcia biopalív nie je lacná záležitosť. Napriek tomu bude biomasa stále významnejší a dôležitejší zdroj energie.

Možnosti a potenciál využitia biomasy je veľký.

Ekonomický i ekologický potenciál. Biomasa je komodita, ktorú máme doma. Nemusíme ju dovážať. Musíme sa len naučiť ju efektívne spracovávať a využívať. Biomasa je predovšetkým pre centrálne zdroje tepla vynikajúcim riešením. Najrozšírenejšou plodinou, z ktorej sa vyrába bionafta je repka olejná. Iným významným zdrojom je bioplyn, ktorý vzniká pri vyhnívaní kalov. Obsahuje vysoké percentá metánu, je porovnateľný so zemným plynom.

Biomasa je obnoviteľný zdroj energie.

Veľká časť biomasy je produkovaná v miestnych podmienkach daného regiónu a nemusí sa dovážať. Na rozdiel od iných palív, ktoré sa musia na miesto spotreby dovážať. Dovoz biomasy do vzdialenejších teplární zostáva stále ekonomickým problémom. Na Slovensku sa najčastejšie využíva drevná biomasa. Sú to odpady z drevárskych a nábytkárskych podnikov. Netreba zabúdať na komunálne odpady. Zhodnocovanie komunálnych odpadov je významný zdroj energie. Rastúci objem komunálneho odpadu vytvára dôležitý energetický potenciál do budúcnosti. Využívanie biomasy prináša mnohé dôležité benefity.

Výroba a spracovanie biomasy je perspektívne energetické odvetvie.

Môže priniesť významný ekonomický rozvoj, podporiť rast mnohých regiónov a vytvoriť nemálo nových pracovných miest. Okrem ekonomických prínosov je to znižovanie emisií skleníkových plynov, absorbciu CO2 z atmosféry rastlinami. Z zníženie obsahu síry v ovzduší, znižovanie emisíí z energetického priemyslu.

Strom Zdravia 2