Odpady z domácností

Za posledné roky sa život výrazne zmenil.

Žijeme rýchlejšie, kupujeme viac tovarov. Máme vyššiu spotrebu, produkujeme stále viac odpadu. Ak objektívne porovnáme množstvo odpadu z našej domácnosti pred 10 rokmi a dnes, určite sa zhrozíme. Preto sa nad tým radšej ani veľmi nezamýšľame. Iba intuitívne cítime, že by sme sa možno dostali k násobkom množstva odpadu oproti minulosti. Často sa dostaneme do stavu, že nám odpady prerastajú nad hlavu. Nevieme, čo robiť s množstvom odpadu, ktorý vyprodukuje naša domácnosť. No táto otázka je veľmi vážna, aktuálna a dôležitá. Vyžaduje si právom veľkú pozornosť.

Odpady, ich likvidácia a spracovanie predstavujú vážny problém pre životné prostredie a prírodu.

Mali by sme to mať na mysli vtedy, keď odpady produkujeme. Ale i vtedy, keď sa ich zbavujeme. Odpady sú veľká záťaž na životné prostredie. K problematike musíme pristupovať s maximálnou vážnosťou. Za odpady podľa zákona nesie zodpovednosť samospráva.

Toľko zákon, ale za odpady nesieme rovnakú osobnú zodpovednosť my všetci.

Nielen pred zákonom, ale i pred prírodou. Pred našimi deťmi a našou budúcnosťou. Budúce generácie majú právo žiť v čistej prírode. Majú právo dýchať čistý vzduch a piť čistú vodu. Naša zodpovednosť je neprenosná. Zodpovednosť za likvidáciu odpadu má samospráva miest a obcí. Tá zaisťuje odvoz komunálneho odpadu. Spolupracuje s odpadovými spoločnosťami. Obce podľa zákona musia vytvoriť podmienky pre separovanie skla, kovov, papiera a plastov.

Začnime s jednoduchým triedením odpadu !

Robíme to naozaj zodpovedne a správne? Robíme to vôbec? Ak po prečítaní nášho článku čo i jedna domácnosť začne separovať, teda triediť odpad, tak náš článok mal zmysel a posunul veci dopredu. Separovanie odpadov je základným predpokladom pre recykláciu čo najväčšieho množstva odpadov. Znamená to získať a osvojiť nové návyky v každodennom živote. Smetný kôš rozdeliť na priehradky podľa typu odpadu. Začať si všímať na tovaroch a obaloch z čoho sú vyrobené. Začať si všímať dôležité recyklačné značky. Tie nás navigujú v tom, či obal patrí do netriedeného komunálneho odpadu, alebo ho je možné po vytriedení znovu recyklovať. V mestách sa väčšinou nachádzajú zberné kontajnery s farebným označením. Ak ste doteraz odpad netriedili, je potrebné vybudovať si nové návyky postupne. Začať napríklad s papierom. Pokračovať s plastmi, kovmi a s ostatnými druhmi odpadu.

Triedenie odpadu okamžite na úsporách nepocítime.

Ide o našu osobnú i spoločenskú zodpovednosť a povinnosť, zapojiť sa do tohto procesu. Je to určitá daň a cena za dnešný konzumný spôsob života. Dnes žiaľ stále platí vo väčšine miest a obcí pravidlo, že sa platí skôr za osobu, ako za množstvo, či objem netriedeného odpadu. Teda je jedno, či jedna domácnosť vyhodí do netriedeného odpadu desaťnásobok odpadu ako iná domácnosť. Poplatky sú rovnaké. Je to chyba, ktorá by sa mala napraviť. Ľudia by mali byť v budúcnosti finančne motivovaní k triedeniu odpadu. Mali by byť bonusovaní tí, ktorí odpad aktívne triedia.

Strom Zdravia 2