Čo prináša tepelná izolácia

Tepelná izolácia stavieb je základným prvkom modernej výstavby a predpokladom pre účinné a efektívne šetrenie s energiou.

Izolácia chráni stavbu pred neprimeraným a nehospodárnym únikom tepla. Ak hovoríme o účinnej a efektívnej tepelnej izolácii, nemáme na mysli tepelnoizolačný systém o hrúbke päť, či šesť centimetrov. Aby sme dosiahli skutočné parametre úsporného a energeticky efektívneho domu, musíme rátať s dostatočnou hrúbkou tepelnej izolácie. Efektívny pomer medzi potrebnou investíciou na zateplenie a skutočnou energetickou hospodárnosťou začína pri hrúbke 15 cm. Energeticky pasívne domy neklesajú hrúbkou izolácie pod 30 cm. Optimálne sa hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy obvodového plášťa pre nízkoenergetickú stavbu pohybuje od 15 do 22 cm v závislosti od typu konštrukcie. Energeticky pasívne domy majú hrúbku tepelnoizolačnej vrstvy medzi 30 až 40 centimetrov.

Aký je energetický prínos kvalitného a efektívneho zateplenia?

1. Zníži tepelné a energetické straty stavby

2. Zníži nežiaducu kondenzáciu vody v konštrukcii stavby

3. Zníži tepelné prehrievanie stavby počas leta a horúcich mesiacov

4. Významne zníži riziko a pravdepodobnosť vzniku a šírenia plesní zvýšením povrchovej vnútornej teploty.

5. Zníži namáhanie nosnej konštrukcie vonkajšími atmosferickými vplyvmi.

6. Eliminuje tepelné mosty.

Pri zatepľovaní je dôležitá presnosť, kvalita a precíznosť lepenia izolačných dosiek. Dosky musia byť lepené presne. Bez toho, aby vznikali škáry a medzery. Zvýšenú pozornosť si vyžadujú rizikové a problematické partie a to predovšetkým okolo okien, dverí a pri stykoch so strechou.

Na tepelnú izoláciu sa využívajú viaceré typy izolačných materiálov.

Pri výbere je dôležitá hodnota tepelnej vodivosti a jeho difúzne a fyzikálne vlastnosti. Tradičnými materiálmi používanými na tepelnú izoláciu sú polystyrén a minerálna vlna. Polystyrén je najčastejšia a najbežnejšia izolačná látka. Polystyrén je cenovo výhodný, ľahko dostupný, dosahuje dobré hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti. Patrí ale medzi neekologický materiál pre výrazné zaťaženie životného prostredia pri jeho výrobe.  Medzi nové materiály môžeme zaradiť penové sklo, ktoré je nehorľavé a parotesné. Je však výrazne drahšie ako klasický polystyrén. Medzi obľúbené tepelnoizolačné materiály patrí minerálna vlna. Prednosťou minerálnej vlny je vysoká odolnosť voči vysokým teplotám. Nevýhodou je odolnosť voči vonkajšej vlhkosti.

Dnes máme k dispozícii i izolácie z prírodných materiálov.

Patria sem izolačné materiály na báze dreva, celulózy, korku, či slamy . V blízkom období očakávame výrazné rozšírenie nových ekologických materiálov. Pri ich výrobe sa nepoužívajú žiadne lepidlá, majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti a vysokú tepelnú kapacitu. Hitom medzi prírodnými izolačnými materiálmi je vo svete takzvaná fúkaná celulóza.

Strom Zdravia 2