Ako sa chrániť pred povodňami

V  posledných rokoch sme sa Slovensku svedkami opakujúcich sa povodní a živelných katastrof.

Postihnuté boli mnohé regióny Slovenska a odstraňovanie škôd a následkov si vyžiadalo obrovské materiálne a ľudské prostriedky. Dopady na jednotlivcov a rodiny boli často tragické a devastujúce. Mnohí ľudia prišli o celé majetky. Od večera do rána sa stali bezdomovcami. Zostali odkázaní na pomoc štátu, obce a cudzích ľudí. Boli sme svedkami mnohých ľudských tragédií. Škody sa rátali na milióny eur.

Žiadny rozumný človek dnes nepochybuje, že je to dôsledok globálnych klimatických zmien a dlhodobej devastácie životného prostredia.

Človek robil necitlivé a egoistické zásahy do prírody. Čerpal bezohľadne prírodné zdroje a ničil prírodu. Dnes zbierame dôsledky a následky tohto správania. Príroda si vyberá svoju daň. Pri rozhodovaní o stavbe domu pre našu rodinu by sme nemali na to zabúdať. Veľkosť a tvar pozemku, napojenia na inžinierske siete, dopravná infraštruktúra, či správna orientácia domu nie sú jediné parametre, ktoré by sme mali mať na zreteli.

Pri výstavbe domu je potrebné dôkladne zvažovať i protipovodňové  riziko.

Základom správneho a zodpovedného rozhodovania je dôkladné preštudovanie povodňovej mapy predtým, ako sa rozhodneme začať so stavbou. V mnohých krajinách sú tieto mapy dôkladne spracované a pravidelne uverejňované na internetových stránkach. Na Slovensku sme v štádiu budovania tohto systému. Povodňové mapy budú k dispozícii verejnosti najskôr za dva roky. Komerčné poisťovne v súvislosti s udalosťami v posledných rokoch tiež intenzívne pracujú na vytvorení objektívnych podkladov  a rizikových koeficientov pre potreby stanovenia objektívnych poistných sadzieb pre poisťovanie jednotlivých objektov v jednotlivých oblastiach Slovenska.

Stavebný pozemok v záplavovej oblasti je vždy rizikový.

To platí i v prípade, ak sa tam povodeň niekoľko desaťročí neobjavila. Sme svedkami toho, že v týchto lokalitách dochádza často k výstavbe domov. Stanoviská a varovania vodohospodárov ustupujú komerčným záujmom. Tento postup predstavuje do budúcnosti značné riziká. Strata domu, alebo jeho poškodenie v budúcnosti budú znamenať obrovské materiálne straty. A nielen materiálne.

Blízkosť vodných tokov prináša vždy zvýšené riziko vzniku povodní.

Problematická je i vysoká hladina podzemnej vody. Riziková je stavba na zosuvnom území. Stavať v blízkosti vodných tokov, alebo vodnej plochy je vždy veľmi riziková záležitosť. Objektívne informácie o potenciálnych rizikách a histórii daného územia poskytne správca vodného toku, alebo príslušný úrad životného prostredia. Riskantné územia z hľadiska nebezpečenstva zosuvov pôdy a svahových deformácií sa dajú nájsť na webových stránkach Štátneho geologického ústavu.

Podľa tohto portálu tvoria rizikové  územia až 5 % celkového územia Slovenska.

Na neradostnom stave sa výraznou mierou podpísal človek. Podpísal sa svojou nepremyslenou a nezodpovednou činnosťou. Nepremyslené zásahy do územia, zásahy do prirodzených vodných tokov a nekoncepčná poľnohospodárska činnosť spôsobili dnešný stav týchto území.

Strom Zdravia 2