Druhy našich odpadov

Papier sa významnou časťou podieľa na celkovom objeme odpadu.

Málo sa vie, že papier je možné vrátiť do výroby až päťkrát, kým sa opotrebuje natoľko, že prestáva byť použiteľný. Papier je teda druh odpadu, ktorý je dobre a efektívne recyklovateľný.  Na zber použitého papiera sa používajú modré kontajnery. Patria tam použité noviny, knihy, časopisy, kartóny a rôzne vyradené dokumenty. Mali by byť suché a neznečistené. Dôležité upozornenie! Plienky a hygienické vreckovky sa nedajú recyklovať.

Častým druhom odpadu sú takzvané PET fľaše.

Stali pomaly symbolom dnešnej stravovacej kultúry. Do PET fliaš sa balí veľké množstvo nápojov a potravín. Na ich zber sa používajú žlté kontajnery. Nie sú určené výlučne na zber PET fliaš. Patria tam i obaly z mlieka a mliečnych výrobkov. Igelitové fľaše a fólie, všetky plastové obaly. Fľaše a obaly sa majú dávať do kontajnerov zdeformované, aby zaberali čo najmenej miesta. To sa dá ľahko dosiahnuť použitím domáceho mechanického lisu, ktorý pomocou jednoduchej páky ľahko a obratne zdeformuje plastový obal na požadovaný minimálny objem.

Ďalšou významnou položkou v celkovom objeme odpadov je sklo.

Týka sa to nevratných sklených fliaš od vína, alkoholu i iných produktov. Rôznych sklených nádob, rozbitých, poškodených a nepotrebných pohárov a tiež jednoduchého priesvitného, najčastejšie rozbitého skla. Všetko patrí do zberného kontajnera určeného pre odpad zo skla. Problematické sú veľké predmety, ktoré nie je možné vložiť do kontajnera. Do takého kontajnera nepatria automobilové sklá, sklá vystužené kovom, alebo drôtmi. Nepatria sem ani zrkadlá a porcelán. Sklo sa recykluje vo forme tepelnoizolačných materiálov na výrobu sklenej vaty, ktorá sa používa ako tepelná izolácia v domoch a budovách.

Likvidácia opotrebovanej elektroniky je zabezpečená na určených miestach spätného odberu.

Ide hlavne o predajcov elektroniky, ktorí sú podľa zákona povinní odobrať použitú elektroniku bez ohľadu na značku a typ. Bez ohľadu, kde bol elektrický spotrebič zakúpený. Odvoz použitej elektroniky je bezplatný. Náklady na ich likvidáciu sú zakalkulované v cene každého elektrického spotrebiča. Použitá a opotrebovaná elektronika, teda práčky, chladničky, rádiá, televízory, ale i žiarovky a  batérie nepatria do komunálneho odpadu.

Samostatnou kapitolou sú nebezpečné odpady.

To sú odpady, ktoré sú nebezpečné pre človeka i prírodu. Napríklad nepoužité lieky. Patria späť do lekárne. Autobatérie, pneumatiky, riedidlá, chemikálie patria do zberného dvora a odtiaľ k špecializovaným firmám, ktoré sa zaoberajú ich likvidáciou. Majú k tomu potrebné špeciálne technológie.

Za zmienku stojí i kompostovanie organického odpadu zo záhrad a domácností.

Zvyšky jedál a organické odpady, ktoré vznikajú pri varení môžu byť základom kvalitného hnojiva, ktoré sa ich prirodzenou recykláciou môžu vrátiť späť do prírody. Dobrí a skúsení záhradkári radi využívajú kompostovanie. Je to nielen ekologické, ale produkt kompostovania je významným a prírodným hnojivom, ktorý má široké využitie.

Strom Zdravia 2