Ako získať teplo z prírody

Príroda je zdrojom nesmierneho množstva energie.

Prírodné prostredie ukrýva v sebe prakticky nevyčerpateľný potenciál energie. Zem, vzduch a voda absorbujú denne obrovské množstvo slnečnej energie.

Využitie prírodnej energie zostáva stále veľkou výzvou.

Tepelné čerpadlá nie sú ešte dostatočne využívané. Problémom býva pomerne vysoká vstupná investícia. Návratnosť investície je dlhodobá. Ekologická, energetická i ekonomická. Zhoršovanie životného prostredia, stále ťažšia dostupnosť a cena palív a energie bude skracovať dobu návratnosti. Ceny energií stúpajú a tým i náklady na vykurovanie domov. Tak sa táto investícia dostáva do iného svetla. Je to investícia do budúcnosti. Nič nie je zadarmo. Iba ten, kto dokáže investovať, môže raz zbierať plody. Napríklad vo finančných úsporách na kúrenie a prevádzku svojho domu. Už dnes je kilowatthodina energie získaná tepelným čerpadlom asi o polovicu lacnejšia ako energia získaná z plynového kotla. O elektrickom vykurovaní ani nehovorím.. Úspora je niekoľkonásobná. Tepelné čerpadlá pracujú na jednoduchom princípe. Pracuje na podobnom princípe ako normálna chladnička. Chladničke preberá teplo zo skladovaných potravín a odovzdáva ho do okolia.

Tepelné čerpadlo odoberá prírodnú energiu z okolia domu.

Preberá ju zo zeme, vzduchu a vody. Získané teplo prevedie na vyššiu tepelnú úroveň a teplo využívame na kúrenie a ohrev vody. Najčastejšími zdrojmi prírodného tepla sú teda zem, vzduch, alebo voda. Podľa toho treba vyberať i správny typ tepelného čerpadla. S ohľadom na jeho kvalitu, dostupnosť a efektívnosť.

Zem je dobrým a spoľahlivým zásobníkom tepla.

Teplo z pôdy sa odoberá plošným zemným výmenníkom, alebo uložením výmenníku do podzemného vrtu. Výmenníky potrebujú na svoju funkciu dostatočnú plochu. Plocha by mala byť minimálne dvojnásobná voči vykurovanej ploche, teda voči obytnej ploche domu. Vyžaduje pomerne vysoké investičné náklady.

Ako zdroj prírodného tepla sa využíva podzemná voda.

Voda je výkonné akumulačné médium. Dobre absorbuje slnečnú energiu a udržiava stabilnú teplotu počas celého roka. Podmienkou je kvalita a dostatočné množstvo spodnej vody. Pri teplote pod 7 stupňov Celsia sa systém stáva nefunkčný.

Najjednoduchším zdrojom získania prírodnej energie je vzduch.

Vzduch je najľahšie dostupný zdroj. Vyžaduje preto najmenšie investície. Náklady na stavebné práce sú nízke. Problémom je relatívne nízka účinnosť. V zime musí byť tento zdroj tepla kombinovaný s inými, doplnkovými zdrojmi. Počas silným mrazov je tento systém prakticky nefunkčný. Klesá jeho celková efektívnosť i návratnosť vloženej investície.

Tepelné čerpadlá nemusia slúžiť len na vykurovanie a ohrev vody, ale i na chladenie počas letných mesiacov.

Počas leta dokáže znížiť vnútornú teplotu až o 5 -7 stupňov Celsia. Chladenie môže byť aktívne, alebo pasívne. Pasívne je prirodzené chladenie. Využíva chladný zdroj tepla. Zem, alebo vodu. Aktívne chladenie je vtedy, keď čerpadlo aktívne vyrába studenú vodu, ktorá je pomocou chladiaceho systému distribuovaná do priestorov domu.

Strom Zdravia 2