Bezpečnosť potravín

Ekonomika sveta sa stále viac globalizuje.

Ekonomika má všade prednosť. Ekonomika hrá všade prím. Tento trend sa dotýka i poľnohospodárstva a výroby potravín. Moderné potravinárstvo stále častejšie zlyháva. Potravinové škandály posledných rokov, ako bola BSE – choroba šialených kráv, vlna vtáčej chrípky a EHEC / infekcia spôsobená patogénnym kmeňom Escherichia coli / dokumentujú hlboké problémy dnešného potravinárstva.

Nejde pritom o zlyhanie zvierat, alebo rastlín. Vždy ide o zlyhanie ľudí.

Vzniká ako dôsledok opustenia osvedčených a vyskúšaných chovateľských a pestovateľských postupov. Vzniká ako následok ekonomického tlaku na poľnohospodárov a výrobcov potravín. Priamy následok snahy o dosiahnutie čo najväčšieho zisku. Základným cieľom producentov je vyrobiť potraviny v čo najväčšom množstve, v čo najkratšom čase a s najmenšími nákladmi.

Dnešný stav môžeme smelo označiť ako morálne a odborné zlyhanie niektorých výrobcov potravín.

Málo sa hovorí o kvalite, dôvere a zodpovednosti. Ekonomické ciele a ukazovatele zisku jasne dominujú. Morálka, etika a zodpovednosť zostávajú na druhej koľaji.

Cena sa stáva rozhodujúcim faktorom a kritériom pri výrobe potravín.

Súťaž medzi výrobcami sa nezameriava na kvalitu, hodnotu a bezpečnosť potravín. Zameriava sa na cenu. Etické princípy pri výrobe potravín ustupujú stále viac do úzadia. Výroba, distribúcia a predaj potravinárskych produktov sa riadia prioritne prísnymi ekonomickými kritériami. Je len otázkou času, kedy sa objaví nový potravinový škandál.

Spotrebitelia predstavujú hybnú silu každého obchodu. Spotrebitelia sú zdrojom zisku.

Ak si spotrebitelia uvedomia svoje postavenie a zodpovednosť, bude to pozitívny vplyv na dnešnú nelichotivú situáciu. Spotrebitelia v konečnom súčte rozhodujú, čo sa bude vyrábať a predávať. Zodpovednosť, informovanosť a morálka spotrebiteľov predstavujú tlak na kvalitu a bezpečnosť potravín.Tento tlak môže znamenať zmenu stavu. Ak dajú stop lacným a nekvalitným potravinám, situácia na trhu sa začne meniť. Ak budú i naďalej dávať absolútnu prednosť cene pred kvalitou a bezpečnosťou, dnešná nepriaznivá situácia bude pokračovať. Je tu reálna obava a riziko ďalšieho zhoršovania kvality a bezpečnosti potravín. Predpoklad vzniku nových potravinových škandálov a globálnych epidémií sa zvyšuje.

Potravinová bezpečnosť je zodpovednosť politikov, výrobcov, obchodníkov a každého jednotlivca.

Spotrebiteľ by mal rozhodovať a sankcionovať. Výrobca, ktorý zlyhá by mal niesť zodpovednosť. Jeho výrobky by sa nemali viac objaviť v nákupnom košíku. Zákony by mali chrániť spotrebiteľov. Mali by chrániť zodpovedných výrobcov kvalitných potravín. Zodpovednosť a úloha politikov je nezastupiteľná.

V hre je naše zdravie.

V hre sú obrovské finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na odstraňovanie škôd. Morálne škody sú takmer nenapraviteľné. Výsledkom je úplná strata dôvery. Ohrozenie zdravia. Negatívny vplyv na život a budúcnosť populácie.  Európa nielen starne, ale i chorie.

Strom Zdravia 2