Sociálne faktory depresie

Sociálne faktory zohrávajú pri vzniku depresie významné miesto.

Z pohľadu pacientov sú to práve sociálne faktory, ktoré považujú za najčastejšiu príčinu vzniku depresie. Nemusí to tak vždy byť. Sociálne faktory nemusia byť priamo príčinami vzniku depresie. Môžu byť len sprievodnými javmi, na ktoré sa pacienti zameriavajú ako na príčinu vzniku depresie.

Skúsme vymenovať niektoré sociálne faktory zvyšujúce riziko depresie, ktoré považujú odborníci za dôležité :

Rozvod alebo rozchod rodičov

Veľmi často sa to bytostne dotýka práve detí. Z hľadiska duševného zdravia je spolužitie s oboma rodičmi neoceniteľné a nenahraditeľné. Úprimná snaha zachrániť manželské spolužitie je pre deti správne a zodpovedné rozhodnutie.

Nízke sociálne postavenie a nedostatok sociálnej podpory

Život v nedostatku a v hmotne núdzi vytvára prostredie so zvýšeným rizikom vzniku depresie. Predovšetkým v prípadoch, keď je hmotná núdza spojená s nedostatočným citovým zázemím. Vnímanie sociálnej podpory je veľmi dôležité. Aby bola sociálna podpora účinná, musí byť jasne a zreteľne preukázaná. Nedostatok sociálnej podpory je častá príčina vzniku depresie. Vzťahy s okolím sa vždy odrazia na duševnom zdraví ľudí. Strašiakom zostáva pocit beznádeje a osamelosť. To sú významné rizikové faktory depresie.

Stresujúce a traumatizujúce životné udalosti a situácie

Výskumy depresie ukázali, že za vznikom mnohých depresií stoja prežité negatívne a stresujúce životné udalosti.  Napríklad smrť manžela, rodičov, ale i strata zamestnania majú za následok vznik depresie. Tiež sústavný a kumulovaný dlhodobý stres je často príčinou depresie. Bežne sa stretávame s pracovnou preťaženosťou, chronickou únavou a nedostatkom oddychu, či relaxácie. Stretávame sa s časovým stresom. Problémy a úlohy sa hromadia, stres sa stupňuje, prichádza depresia. To je častý scenár, ktorý môžeme pozorovať.

Chorobná závislosť od vzťahov

V preklade do normálneho zrozumiteľného jazyka to znamená niečo ako nezdravá, extrémna závislosť od druhých.  V odbornom jazyku sa to zvykne označovať ako chorobný sociálny stav. Mať spoľahlivú a fungujúcu sociálnu sieť je veľmi dôležité. Samozrejme nemyslíme tým FACEBOOK… Myslíme tým, že človek je spoločenská bytosť. Potrebuje citové zázemie, potrebuje blízkych ľudí, potrebuje priateľov. Osamelosť a izolácia je negatívnym protikladom. Každý v sebe cíti potrebu milovať a byť milovaný. Deti, ktoré nedostanú v detstve dosť lásky a pozornosti od rodičov, trpia nedostatkom sebavedomia a vyznačujú sa jej úpenlivým hľadaním. Je to niečo, ako hlad po láske. Chorobná závislosť od vzťahov pramení z nedostatku lásky a nedostatku sebadôvery. Výchova v rodine milujúcich a citovo zrelých rodičov je vzácnym darom a základným predpokladom pre šťastný a naplnený život. Psychológovia zistili, že ľudia s depresiou majú tendenciu vytvárať a udržovať závislé vzťahy. Tieto vzťahy nebývajú ani šťastné, ani úspešné. Bývajú skúr príčinou pre pokračovanie a prehlbovanie depresie.

Strom Zdravia 2