Čelový lalok a vznik depresie

Čelový, alebo latinsky frontálny lalok je z hľadiska depresie najdôležitejšia časť mozgu.

Správne pochopenie funkcie čelového laloka je potrebné, aby sme poznali správnu a efektívnu prevenciu depresie a jej účinnú liečbu. Experimentálne sa potvrdilo, že úplné, alebo čiastočné poškodenie čelového laloka je spojené so zvýšeným výskytom depresie. Odstránenie, alebo poškodenie ľavého, alebo pravého čelového laloka môže vyvolať depresiu.

V minulosti sa výskum depresie zameriaval viac na emocionálne oblasti mozgu.

Na limbický systém a amygdalu, prípadne nižšie štruktúry mozgu. Posledné výskumy potvrdili, že čelový lalok nie je len kontrolným centrom, ale jeho funkcia úzko súvisí s emocionálnou pohodou. Súvisí s citovou stabilitou a identitou jednotlivca. Prakticky všetci ľudia s depresiou majú jedného spoločného menovateľa. Je to zníženie krvného obehu v tejto časti mozgu a následný útlm metabolických procesov. Najvýznamnejšie to bolo dokumentované v časti čelového laloka, ktoré býva označované ako prefrontálna kôra. Je to centrum rozhodovania, plánovania a sebavedomia.

Zabezpečuje fungovanie nezávislosti a samostatnosti jednotlivca.

Človek, ktorý prekonal náhlu cievnu mozgovú príhodu NCMP, pri ktorej bol zasiahnutý čelový lalok má významne zvýšené riziko vzniku depresie. Depresia býva v týchto prípadoch spojená s emocionálnou a citovou instabilitou . NCMP v iných častiach mozgu zvyčajne nebýva spojená so vznikom depresie. Tieto závery dokazujú, že problémy v čelovom laloku sú príčinou depresie. Zníženie funkcie čelového laloka je príčinou a nie následkom depresie. Dobre fungujúci čelový lalok je faktor, ktorý znižuje pravdepodobnosť vzniku depresie.

Čelový lalok je kontrolné a riadiace centrum riadenia mozgových funkcií, ktoré zabezpečujú fungovanie a riadenie procesov, ktoré vedú k zmierneniu a eliminácii depresie.

Poškodenie, alebo zhoršenie funkcie čelového laloka môže viesť aj k iným psychickým problémom a chorobám. Predovšetkým k poruchám správania, k mániám, k hyperaktivite, alebo k prehnanej a nekontrolovanej chuti do jedla. Poškodený čelový lalok môže podstatne oslabovať schopnosť plánovania a v niektorých prípadoch vyvolávať i stavy násilného a skratového správania. Základným fyziologickým záverom týchto informácií a poznatkov je zistenie, že depresia má svoj pôvod v mozgu. Presnejšie v čelovom laloku. Čelový lalok nemusí byť poškodený len úrazmi, alebo operáciami. Životný štýl, stres a nesprávna strava majú vplyv na stav a fungovanie čelového laloka. Rozhodnutie rozvíjať zdravý životný štýl znamená i ochranu čelového laloka pred poškodením a zhoršením jeho funkcií.

Strom Zdravia 2