Psychoterapia

Psychoterapia je forma liečby depresie, pri ktorej sa používajú psychologické metódy a poznatky.

Podstatou všetkých psychoterapeutických postupov je podpora a posilnenie zdravých častí osobnosti človeka. Cieľom psychoterapie je obnoviť pocit kontroly nad svojím myslením, vnímaním, citmi a chovaním.

Úlohou psychoterapie je :

– správne, racionálne a logicky pochopiť, čo sa deje

– zmierniť, odstrániť, prípadne ohraničiť negatívne a patologické zážitky

– hľadať a nájsť cesty ako riešiť nahromadené duševné ťažkosti a problémy

– podporiť a rozvinúť  všetko, čo je zdravé

– nájsť a obnoviť sebavedomie a dôveru v seba a v okolie

– znovu nájsť, obnoviť a vytvoriť svoj správny rebríček hodnôt

– vytvoriť pocit pokoja, bezpečia a empatie, získať znovu kontrolu nad samým sebou a nad   svojim životom.

– vytvoriť atmosféru dôvery a spolupráce

V zásade rozdeľujeme psychoterapiu na individuálnu, skupinovú a rodinnú.

Základom psychoterapie je rozhovor, ale i iné formy ako umelecká činnosť, alebo nácvik zručností. Dominujúcou formou zostáva rozhovor pod vedením skúseného psychoterapeuta. Psychoterapia je veľmi účinná metóda pri ľahkých a stredne ťažkých formách depresie. Skracuje a uľahčuje liečbu, znižuje potrebu liekovej antidepresívnej liečby. V žiadnom prípade ju nenahrádza ! Je dôležitou súčasťou komplexnej liečby depresie. Psychoterapia a liečba antidepresívami sú metódy, ktoré sa navzájom doplňujú.

Osoba a postavenie psychoterapeuta.

Psychoterapeut je odborne školený odborník, ktorý je počas rozhovoru so svojim klientom schopný vniknúť do jeho problémov. Je schopný cítiť sa do jeho prežívania, pochopiť jeho ťažkosti i jeho myslenie. Je to odborník, ktorý má odborné a klinické skúsenosti. Skúsenosti s rôznymi klientmi a rôznymi formami depresie.

Psychoterapiu robí školený a vzdelaný odborník, ktorý absolvoval potrebné predpísané vzdelávanie.

Psychoterapeut je držiteľom potrebného odborného certifikátu na výkon tejto činnosti. V žiadnom prípade by ju nemal robiť neškolený človek. Amatér, alebo samozvaný terapeut. Preto pozor pri výbere správneho psychoterapeuta ! V prípade nejasností je potrebné obrátiť sa na odbornú komoru a overiť si správnosť výberu. Pri výbere psychoterapeuta je dobré riadiť sa referenciami o jeho práci a dosiahnutých výsledkoch. Tak ako pri výbere lekára je dôležité vybrať skúseného a odborne i morálne zdatného odborníka. Odborník, ktorému dôverujeme a vieme s ním dobre spolupracovať a komunikovať. To je predpoklad úspešnej psychoterapie.

Psychoterapeut je skúsený a spoľahlivý sprievodca na dlhej a zložitej ceste.

Pod jeho vedením sa postupne otvárame a zverujeme sa s problémami a ťažkosťami. Nie je cieľom, aby sa nám psychoterapeut zapáčil, či nám inak osobne imponoval. Cieľom je, aby nás na tejto ceste viedol čo najlepšie. V tom spočíva jeho úloha a jeho poslanie.

Strom Zdravia 2