Psychoterapeut a jeho úloha

Dôležitou súčasťou komplexnej a systematickej liečby depresie je psychoterapia.

Tým sa dostávame k úlohe psychoterapeuta. Teda osoby, ktorá priamo vykonáva a riadi celý psychoterapeutický proces. Čo môžeme očakávať, aká je úloha tejto osoby ? Predovšetkým, psychoterapeut je odborník. Nie je to žiadna laická, ani samozvaná osoba. Psychoterapeut je skúsený a odborne zdatný človek, ktorý dokáže reálne pomáhať. Na splnenie tejto náročnej úlohy potrebuje znalosti a skúsenosti. Potrebuje i trpezlivosť, pokoj a empatiu. Je to náročná a odborná úloha. Žiadna improvizácia, alebo slepé pokusy.

Psychoterapeut je náš sprievodca.

Pomerne jednoduchá definícia, ale zhoduje sa na nej väčšina odborníkov. Psychoterapeut nie je náhodný a laický sprievodca, ale odborne a ľudsky pripravený odborník. Jeho úlohou je sprevádzať a pomáhať. Pomáhať riešiť depresiu a depresívne myšlienky. Hľadá a navrhuje spôsoby a cesty, ako prekonávať depresiu. Pomáha tým i riešiť príznaky depresie a súvisiace zdravotné a duševné problémy. Pod vedením skúseného psychoterapeuta výrazne rastie šanca a pravdepodobnosť pozitívneho vývoja ochorenia a postupného zlepšenia zdravotného stavu.

Psychoterapeut sprevádza a pomáha pri liečbe depresie.

Má dôležitú a zodpovednú úlohu. Psychoterapeut nie je ani rodič, ani kamarát. Už vôbec nie nezáväzný spoločník. Jeho úlohou je pomáhať, sprevádzať a riešiť. Nerobí to z lásky, ani z dlhej chvíle. Nemusíme ho milovať, ani on nás. Naše vzťahy by nemali byť intímne, ani familiárne. Psychoterapia nie je primárne o láskavosti a povrchnom vcítení. Nie je ani o vnucovaní, dominancii, či prehnanej a horlivej snahe. Psychoterapia je pomoc a učenie.

Základom úspechu vo vzťahu pacient-psychoterapeut je dôvera.

Tá je nenahraditeľná. Pacient sa svojmu terapeutovi otvára a zveruje. Preberajú spolu možnosti a cesty. Pokojne, odborne a trpezlivo. Bez nátlaku a prehnanej emocionality. Cieľom je postupná vnútorná premena chorého človeka. On sám musí urobiť potrebné zmeny vo svojom myslení a svojom živote. Žiadny psychoterapeut to nemôže urobiť zaňho. Pomáha človeku, aby sa sám dokázal zmeniť. Každý človek sa môže zachrániť len sám. K tomu potrebuje pomoc, radu a podporu.

Pacient má vždy slobodnú vôľu.

Psychoterapia i výber psychoterapeuta je jeho slobodné rozhodnutie. Sám po čase vie, či sa so svojím psychoterapeutom cíti dobre a či cíti pozitívne pôsobenie. Či je dobre a správne pochopený a prijímaný. Rozhoduje dôvera, dobrá komunikácia a vzájomné rešpektovanie. Tiež cieľavedomosť. Obaja by mali mať vždy na zreteli spoločný cieľ. Dobro pacienta a zlepšenie jeho stavu. Psychoterapia nie je formálny a samoúčelný proces. Ale cielená a odborná činnosť. Osobnosť psychoterapeuta zohráva významnú a nenahraditeľnú úlohu.

Strom Zdravia 2