Komplikácie inzulínovej liečby

Liečba inzulínom vyžaduje presné dodržiavanie liečebného a diétneho režimu a spoluprácu pacienta.

Nie vždy je to bez problémov a komplikácií. Liečba inzulínom vyžaduje potrebnú pozornosť zo strany lekára i pacienta. Vyžaduje edukáciu a ovládanie systému a režimu liečby. V praxi sa opakovane stretávame s problémami. Prvým problémom je nedostatočná edukácia zo strany lekára o význame a pravidlách inzulínovej liečby. Oveľa častejším problémom je ale nedostatočný záujem zo strany pacienta o túto edukáciu, respektíve nedodržiavanie stanovených pravidiel. Opakovane sa v praxi stretávame s porušovaním liečebného režimu zo strany nedisciplinovaných pacientov.

Liečba inzulínom predstavuje určitý predsudok a psychologickú bariéru.

Začať liečbu inzulínom znamená pre mnoho pacientov niečo, ako prekonanie psychologickej bariéry. Aplikácia a liečba inzulínom predstavuje niečo nepríjemné a frustrujúce. Je to iba predsudok. Liečba inzulínom nie je žiadna pohroma, ani žiadna dehonestácia. Je to štandardný postup pri liečbe cukrovky. Nenahraditeľný spôsob liečby pri absolútnom nedostatku tvorby inzulínu v organizme. Ľudský organizmus potrebuje pre svoju normálnu funkciu inzulín. Pokiaľ ho ľudské telo nedokáže tvoriť, musí ho pacient prijímať vonkajšou cestou. Poznáme pacientov, ktorí majú strach z injekcií. Poznáme pacientov, ktorí majú strach z aplikácie inzulínu. Boja sa, že to nebudú vedieť zvládnuť a obávajú sa potenciálnych chýb a problémov. To sa dá eliminovať dobrou spoluprácou a trpezlivou edukáciou a empatiou zo strany lekára a zdravotného personálu.

Dôvera medzi lekárom a pacientom je v prípade liečby inzulínom nanajvýš dôležitá .

Pacient vyžaduje trpezlivosť a pokojný individuálny prístup. V prípade potreby i opakovanú edukáciu. Rovnaký prístup sa vyžaduje i zo strany pacienta. Snaha o maximálnu spoluprácu a dodržiavanie určených pravidiel. Dodržiavanie životosprávy a liečebného režimu.

Hypoglykémia je najzávažnejšia komplikácia liečby pri liečbe inzulínom.

Hypoglykémia vzniká ako následok porušenia liečebného režimu pri liečbe inzulínom. Vynechaním jedla, nadmernou fyzickou záťažou, konzumáciou alkoholu, alebo vplyvom iných liekov. Následkom je prudké zníženie hladiny cukru v krvi. Stav má svoju búrlivú klinickú symptomatológiu. Od ľahších foriem až po kolapsové stavy spojené s poruchou vedomia. Stav vyžaduje rýchlu a účinnú intervenciu. Podanie glukózy, alebo rýchlu konzumáciu cukru, medu, alebo sladeného nápoja.

Medzi komplikácie inzulínovej liečby parí i prírastok hmotnosti, alebo alergia na inzulín.

Prírastok na hnomtnosti býva väčšinou okolo 3-4 kg. Alergická reakcia môže byť lokálna, alebo celková. Lokálna v mieste vpichu a aplikácie inzulínu. Začervenanie a zdurenie kože, spojené so svrbením. Celkové alergické reakcie nie sú časté. Sú skôr zriedkavosťou. Pozor vždy na správnu techniku podávania inzulínu ! Pozor na dodržiavanie všetkých technických a hygienických pravidiel pri aplikácii !

Strom Zdravia 2