Cukrovka, chronické metabolické ochorenie

Cukrovka je chronické, postupne sa zhoršujúce ochorenie, ktoré vedie poškodeniu orgánov a orgánových systémov.

Cukrovka vedie k postupnému vzniku chronických komplikácií. Chronické komplikácie cukrovky sú príčinou závažných klinických problémov a subjektívnych ťažkostí. Chronické komplikácie cukrovky sú dôvodom liečby u neurológa, angiológa / odborník na cievy /,nefrológa / lekár špecialista zameraný na funkciu a ochorenia obličiek /, očného lekára, internistu či kardiológa.

Chronické komplikácie cukrovky si vyžadujú presnú diagnostiku, systematickú a komplexnú liečbu.

Dlhodobé zvýšenie hladiny krvného cukru vedie k poškodeniu drobných ciev. Dochádza k poškodeniu ciev v očiach, v obličkách a na cievach srdca, mozgu a končatín. To má za následok zhoršenie až stratu zraku. Postupné zhoršovanie funkcie obličiek, až ich zlyhávanie. Zmeny na cievnom systéme často vedú k zmenám a poruchám prekrvenia hlavne dolných končatín. K zužovaniu ciev, k zmenám podkožného tkaniva, niekedy k ťažko sa hojacim vredom predkolení. Cievne komplikácie na cievach mozgu a srdca majú za následok zhoršovanie prekrvenia týchto životne dôležitých orgánov K vzniku ischemickej choroby srdca a cievnym mozgovým príhodám. Komplikáciami cukrovky bývajú poškodenia periférnych a končatinových nervov a vznik takzvanej polyneuropatie. To je poškodenie nervov spojené s výraznými subjektívnymi ťažkosťami. S bolesťami a stratou citlivosti v končatinách. Zhoršením pohyblivosti a intoleranciou námahy. Stav vyžadujúce liečbu u neurológa. Pacienti s cukrovkou majú zhoršenú a oslabenú imunitu, často trpia infekčnými chorobami. Liečba infekcií býva u diabetikov zdĺhavá a komplikovaná. Mnohé infekcie sú spojené s vznikov chronických rán a vredov, ktoré vyžadujú komplikovanú a dlhodobú liečbu. Ak zhrnieme fakty dopracujeme sa k jasnému a objektívnemu záveru.

Ľudia  s cukrovkou sú vždy rizikoví pacienti. Vyžadujú si trvalú, systematickú a komplexnú odbornú lekársku starostlivosť.

Každý si vyžaduje individuálny prístup a individuálnu liečbu. Cukrovka si vyžaduje presnú diagnostiku, pravidelné kontroly u diabetológa a diagnostiku a liečbu chronických komplikácií cukrovky. Vyžaduje si spoluprácu všetkých lekárov, ktorí sa podieľajú na liečbe pacienta. Vyžaduje presné poučenie a informovanosť pacienta o chorobe. O diéte a dávkovaní  liekov. O spôsobe života. O možných akútnych komplikáciách vyvolaných cukrovkou ako je hypoglykémia / prudký pokles hladiny cukru v krvi vzniknutý predávkovaním liekmi, alebo nedodržaním diéty /, náhla strata vedomia, či dehydratácia. Pri dávkovaní inzulínu sa dnes používajú inzulínové perá a pumpy. Pacient musí byť presne a detailne zoznámený s ich funkciou, manipuláciou a údržbou. Pacient by mal byť informovaný o spôsobe stravovania a diabetickej diéte. Mal by mať zostavený jedálny lístok podľa energetickej hodnoty potravín. Informovaný o správnych kombináciách i dávkovaní stravy počas dňa. Mal by mať stanovený denný harmonogram príjmu stravy, ktorý by mal dodržiavať.

Pacienti s cukrovkou sú často kandidátmi srdcového infarktu a cievnych mozgových príhod.

Kandidátmi zlyhania obličiek, alebo straty zraku. To sú vážne a život ohrozujúce stavy. Cukrovka je ochorenie, ktoré si vždy vyžaduje pozornosť. Rozhodne netreba zanedbať jej diagnostiku a liečbu. Oneskorenia a zanedbania znamenajú často nezvratné a nenapraviteľné následky a ireverzibilné orgánové poškodenia.

Strom Zdravia 2