Glykovaný hemoglobín

Glykovaný hemoglobín je dôležitý labolatórny parameter pre efektívnu liečbu cukrovky.

Glykovaný hemoglobín sa vyšetruje zo žilovej krvi. Vyšetrenie realizujú spravidla diabetológovia ako dôležitú súčasť komplexného liečebného manažmentu pacienta s cukrovkou. Glykovaný hemoglobín ukazuje priemernú hodnotu krvného cukru za obdobie posledných dvoch-troch mesiacov pre jeho odberom. Hodnota sa udáva v percentách. Hodnota nad 7 % ukazuje na potrebu inzulínovej liečby.Pokiaľ hodnota glykovaného hemoglobínu presahuje stanovenú hranicu, cukrovka nie je dobre a efektívne kontrolovaná. Ú merne s tým stúpa i riziko vzniku a rozvoja chronických komplikácií diabetu ako následok zle kompenzovaného diabetu.

Vysoké hodnoty glykovaného hemoglobínu ukazujú na nedostatočnú efektivitu doterajšej liečby.

Je to dôkaz toho, že napriek predpísanej liečby a životospráve sa nedarí dosiahnuť požadované parametre krvného cukru. Vysoké hodnoty glykovaného hemoglobínu indikujú potrebu nasadenia inzulínovej liečby. To v niektorých prípadoch naráža na subjektívne bariéru niektorých pacientov. Sú pacienti, ktorí majú zdržanlivý až negatívny postoj k inzulínovej liečby. Majú obavy z množných sprievodných ťažkostí a komplikácií. Majú obavy, že inzulínová liečba obmedzí ich slobodu a celkový komfort. Mnohí majú obavy z možných hypoglykémií, či z obmedzenia ich doterajšej aktivity a celkového spôsobu života.

Inzulínova liečba vyžaduje dobrú a zodpovednú spoluprácu pacienta a lekára.

V týchto prípadoch nebýva prechod na inzulínovú liečbu komplikovaný. Samozrejme, každý pacient potrebuje určitý čas na aklimatizáciu a spracovanie tejto zmeny. Vyžaduje si to obojstrannú trpezlivosť a ústretovosť. Samozrejme, na prvom mieste je ochota pacienta aktívne a zodpovedne spolupracovať. Vyžaduje si to i nemalú dávku osobnej disciplíny.

Hodnota glykovaného hemoglobínu je istým indikátorom disciplíny  pacienta a jeho dodržiavania životosprávy a liečebného režimu.

Hodnota priamo odráža stav a efektivitu jeho liečby. Zlé parametre glykovaného hemoglobínu sú dlhodobým rizikovým faktorom pri vzniku a rozvoji dlhodobých chronických komplikácií diabetu. V zmysle poškodenia jednotlivých orgánových systémov. Predovšetkým cievneho systému, obličiek, očí a periférnych nervov. Práve prevencia vzniku týchto chronických komplikácií je jednou z najdôležitejších cieľov celkového manažmentu pacienta s cukrovkou. Práve hodnota nad už spomínaných 7% predstavuje rizikový terén pre vznik a rozvoj týchto komplikácií.

Bohužiaľ, klinická prax ukazuje mnohé negatívne závery.

Veľká časť pacientov nedosahuje požadované parametre. Podľa vyjadrenia odborníkov len menej ako polovica pacientov dosahuje požadované hodnoty. Ukazuje to na negatívny fakt, že nie všetci diabetici dodržujú predpísanú liečbu a životosprávu. Existuje významná skupina diabetikov, ktorí majú túto hodnoti viac ako 8 %. Preto kontinuálna edukácia a efektívny manažment pacienta je nevyhnutným predpokladom komplexnej a efektívnej liečby. Pacient potrebuje poznať svoje labolatórne parametre. Predovšetkým preto, aby poznal stav a efektivitu svojej liečby a vedel tomu prispôsobiť svoj životný i pracovný režim. Napríklad v prípade dovolenky, fyzickej záťaže, či v prípade vzniku iného, sprievodného ochorenia. V tejto oblasti existujú stále veľké rezervy. To by iste potvrdili diabetológovia zo svojej každodennej praxe. Nastaviť efektívnu liečbu býva v prípade nedisciplinovaných diabetikov veľmi komplikovaná úloha a Sizyfovská práca.

Strom Zdravia 2