Skríning diabetu

Diabetes mellitus II. typu je najrozšírenejšie metabolické ochorenie na svete.

Výskyt neustále rastie. Odborníci hovoria o epidémii. Cukrovka nie je žiadne infekčné ochorenie. Pojem epidémia je potrebné chápať v inom význame. Štatistický význam sa nemení. Rovnako i dopad na zdravotnícke systémy v celom svete. V zmysle ekonomickom, technickom i personálnom. Pacienti s cukrovkou sú rizikoví jedinci. So všetkými dôsledkami. Riziko vzniku srdcovocievnych komplikácií je 4-5 násobne vyššie ako u ostatnej populácie. ICHS, alebo ochorenia periférneho cievneho systému zamestnávajú lekárov na celom svete. Nie sú banálne problémy, tým si môžeme byť istí. Cukrovka vedie nielen k srdcovocievnym komplikáciám, ale býva v mnohých prípadoch i príčinou predčasného úmrtia. Predčasná úmrtnosť dokáže diabetikovi skrátiť život o 10-15 rokov.

Skríning diabetu je cielené vyhľadávanie rizikových pacientov ohrozených diabetom.

Základnou metódou je bežná a štandardná preventívna prehliadka. Vykonáva sa podľa zákona každé dva roky. Skríningové vyšetrenie u tehotných žien vykonáva gynekológ v 24-28 týždni tehotenstva. Rizikovou skupinou sú ľudia nad 45 rokov. Rizikovou skupinou sú pacienti s pozitívnou rodinnou anamnézou. Rizikovou skupinou sú obézni pacienti a pacienti s poruchou metabolizmu tukov. Riziko predstavuje i vysoký krvný tlak a príznaky srdcovocievnych ochorení, prípadne klinické príznaky samotného diabetu.

Základným nástrojom skríningu je laboratórne vyšetrenie hladiny cukru v krvi.

Jednoduché, rýchle a nenáročné vyšetrenie. Stačí jednoduchý odber krvi a zaslanie vzorky do laboratória. Stanovenie hladiny cukru v krvi nám dá rýchlo odpoveď na otázku. Vysoká hodnota cukru v krvi znamená prítomnosť cukrovky. Hraničná hodnota od 6.00 mmol/l do 8.00 mmol/l vyžaduje doplnenie vyšetrenie o oGTT. Ide o orálny glukózový tolerančný test. V prípade jeho pozitivity ide o identifikáciu nového diabetika. Diabetik vyžaduje komplexnú diagnostiku a dispenzarizáciu u diabetológa. Vyžaduje komplexný manažment. Zahŕňa liečbu, dietetické opatrenia, poučenie pacienta, pravidelné kontroly a dodržiavanie stanovených pokynov.

Strom Zdravia 2