Vred predkolenia

Vred predkolenia predstavuje náročný liečebný a ošetrovateľský problém.

Vred predkolenia, odborne ulcus cruris je zdravotná komplikácia, ktorá kladie vysoké nároky na dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť a znamená veľkú záťaž pre pacienta i zdravotníckych pracovníkov. Laická verejnosť pozná ochorenie pod ľudovým označením bércový vred. Je to asi sčasti čechizmus, ale pre lepšiu orientáciu a pochopenie je dobré a užitočné spomenúť i toto všeobecne známe označenie. Stále ide o tú istú diagnózu.

Vred predkolenia je nepríjemný a dlhotrvajúci zdravotný problém.

Pacienta neohrozuje priamo na živote, ale predstavuje pre pacienta dlhodobú, namáhavú a stresujúcu záťaž. Vyžaduje dlhodobú a systematickú liečbu. Vyžaduje dlhodobé a odborné ošetrovanie. Liečenie býva vo väčšine prípadov dlhé, namáhavé a komplikované. Realizuje sa vo väčšine prípadov formou domácej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá sa zabepečuje cestou ADOS. To sú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Liečba a ošetrovanie vredov predkolenia je našťastie hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Liečba je komplikovaná a nákladná. Domácu ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje ADOS podľa pokynov lekára. Najčastejšie chirurga, alebo kožného lekára. Primárna diagnostika sa najčastejšie realizuje cestou všeobecného lekára, ktorý vo väčšine prípadov ako prvý diagnostikuje vznikajúci, či pokročilý vred predkolenia.

Pacientov s diagnózou vredu predklonia neustále pribúda.

Určite to súvisí s so starnutím populácie. Ochorenie postihuje viac starších ľudí. Postihuje oveľa viac ženy ako mužov. Okrem veku je sú rizikovými faktormi i obezita, ochorenia a patologické zmeny žilového systému. Negatívnu úlohu zohráva i fajčenie, nedostatok pohybu, či nosenie nevhodnej obuvi. Negatívnu úlohu zohráva i prítomnosť pridružených ochorení, ako je napríklad cukrovka.

Vred predkolenia sa najčastejšie anatomicky vyskytuje v oblasti vnútorného členka a predkolenia.

Vred môže byť jeden, no môže ich byť i viac. Vredy môžu mať variabilný rozsah i veľkosť. Od povrchových lézií až po hlboké nekrotizujúce rany. Hlboké a hnisajúce rany spojené s opuchom a rozsiahlymi kožnými zmenami. Dĺžka liečby závisí od stavu poškodenia i celkového klinického stavu pacienta. Ošetrovanie je v prípade hlbokých a ťažkých rán veľmi náročné a komplikované. Ošetrovanie týchto rán si vyžaduje čas i skúsenosti a zručnosti zdravotníckeho personálu.

Nepríjemnými sprievodnými znakmi ochorenia sú bolesť, opuch a pridružené infekcie.

Bolesti komplikujú život pacientovi a zhoršujú hojenie i jeho celkovú spoluprácu. Bolestivé býva totiž i samotné ošetrovanie rany. Predovšetkým odstraňovanie krytia rany môže byť spojené s nepríjemnými sprievodnými bolesťami. Bolesti väčšinou sprevádzajú pacienta v bezprostrednom čase po ošetrení rany. Bolesť si v mnohých prípadoch vyžaduje i liečbu analgetikami. Dlhodobé bolesti a ťažko hojace vredy predstavujú pre pacienta nemalú subjektívnu záťaž, až celkové vyčerpanie. Vredy predkolenia sú často sprevádzané opuchmi. Liečba opuchov spočíva v aplikácii kompresívnej liečby.

Infekcia predstavuje častú a veľmi nepríjemnú komplikáciu pri liečbe vredu predkolenia.

Liečba infekcií v tomto teréne je komplikovaná a často i problematická. Najčastejšie ide o bakteriálne a hubovité infekcie. Infekcia vredu predkolenia je častou príčinou hospitalizácie pacienta a následnej chirurgickej liečby. Prevencia vzniku infekcií je jeden z najdôležitejších bodov celého liečebného a ošetrovateľského procesu. Najčastejšie si infekciu zanesie do rany sám pacient. Neodbornou a neopatrnou manipuláciou. Poučenie a edukácia pacienta má v tomto smere dôležitý význam.

Strom Zdravia 2