Žilová trombóza

Žilová trombóza je akútne ochorenie žilového systému.

Akútne preto, lebo vyžaduje neodkladnú a účinnú liečbu. V prípade zanedbania, alebo podcenenia hrozí nebezpečná embolizácia. Trombus sa odtrhne a stáva sa embolom. Pacient, ktorý má podozrenie na ochorenie, mal by vo vlastnom záujme rýchlo vyhľadať lekára.

Hlavné klinické prejavy žilovej trombózy sú bolesti a opuch.

Žilová trombóza postihuje v drvivej väčšine žilový systém na dolných končatinách. Intenzita ťažkostí závisí od rozsahu postihnutia žilového systému. Najčastejšia lokalizácia je predkolenie. Vtedy prevažujú bolesti nad opuchom. Naopak, pokiaľ sa trombóza tvorí vo vyšších častiach dolnej končatiny, alebo v oblasti panvy, dominuje opuch. Opuch môže byť veľký a výrazný. Bolesť a opuch sťažuje chôdzu, pridružuje sa celková slabosť a alterácia. Už v začiatkoch ochorenia je potrebné oddiferencovať prípadné ortopedické a neurologické ochorenia.

Rizikovou skupinou pacientov sú pacienti s varixami dolných končatín.

Ale nielen oni. Rovnako tak i pacienti, ktorí už v minulosti prekonali toto ochorenie, alebo dokonca prekonali tromboembolickú príhodu. Rizikovým obdobím pre ženu je i tehotenstvo a šestonedelie. Dlhodobé užívanie hormonálnej liečby, alebo antikoncepcie je rovnako významným rizikovým faktorom. Rizikovou skupinou pacientov sú i imobilní a onkologickí pacienti. Vznik žilovej trombózy býva u nich nepríjemnou až životohrozujúcou komplikáciou. Pacienti po ťažších operáciách s dlhšou dobou rekonvalescencie predstavujú potenciálne riziko pre vznik tohto ochorenia. Preto sa venuje otázke prevencie tromboembolických komplikácií významná pozornosť.

Chronickou komplikáciou prekonanej žilovej trombózy je takzvaný posttrombotický syndróm.

Končatina po prekonaní tohto ochorenia je zmenená. Prebiehajú rozsiahle trofické i kozmetické zmeny. Výživa kože a podkožia je zmenená. Miesto poškodenia zostáva do budúcnosti veľmi rizikovým terénom. Následkom traumatizácie, alebo poškodenia v postihnutom mieste môže byť v krajnom prípade vznik vredu predkolenia. Ide o veľmi nepríjemnú zdravotnú komplikáciu, ktorá si vyžaduje dlhodobú a nákladnú liečbu.

Kľúčovou diagnostickou metódou v diagnostike žilovej trombózy je duplexná sonografia.

Ide o rýchlu a neinvazívnu diagnostiku. Samozrejme, musí tomu predchádzať dôkladné fyzikálne vyšetrenie a podrobná anamnéza. Sonografia nám ukáže priechodnosť žilového systému a prítomnosť trombózy. V prípade potvrdenie žilovej trombózy nasleduje účinná a cielená liečba. Každé zanedbanie liečby môže mať nepríjemné a vážne zdravotné následky.

Strom Zdravia 2