Cestovateľská trombóza

Cestovanie sa dnes stalo takmer kultovým fenoménom doby.

Cestuje sa veľa, často a na dlhé vzdialenosti. Práve cestovanie na dlhé vzdialenosti prináša so sebou isté zdravotné riziká. Jedným z nich je takzvaná cestovateľská trombóza. Toto ochorenie vzniká v súvislosti s absolvovaním cesty na dlhé vzdialenosti. Typickým príkladom sú niekoľkohodinové transkontinentálne lety.

Cestovateľská trombóza je hlboká žilová trombóza, ktorá vzniká pri cestovaní v sede dlhšom ako päť hodín.

Následkom môže byť vznik nebezpečnej pľúcnej embólie. Hovoríme o pacientoch, ktorí nemali pred letom žiadne známky manifestného ochorenia. Riziko vzniku týchto zdravotných komplikácií rastie úmerne s dĺžkou letu, vekom pacienta a výskytom pridružených ochorení.

Spoločným menovateľom pri vzniku ochorenia je dlhodobá imobilizácia pacienta počas niekoľkohodinového letu.

Tento stav nemusí vzniknúť len počas letu lietadlom. Môže vzniknúť i počas cesty autom, či autobusom. Zriedkavejšie vlakom. Lietadlo štatisticky významne prevyšuje všetky ostatné. Imobilizácia spojená s dehydratáciou a nízkou vlhkosťou vzduchu vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj ochorenia. K rizikovým faktorom sa pridáva i hypoxia.

Imobilita znamená, cestovanie s obmedzeným pohybom dolných končatín.

Malý priestor medzi sedadlami, skrčené nohy a kompresia žíl o hranu sedadla sú sprievodnými znakmi imobilizácie. Imobilizácia je neschopnosť a nemožnosť pohybu v malom a tesnom priestore. Znížená vlhkosť vzduchu vzniká v kabíne lietadla už niekoľko minút po začatí letu. Znížená vlhkosť vzduchu vedie k dehydratácii, ktorá je potencovaná príjmom alkoholu a kávy. Hypoxia v kabíne lietadla vzniká poklesom barometrického tlaku, ktorý je úmerný výške, v ktorom sa lietadlo nachádza. Hypoxia je nedostatok kyslíka v krvi. Hypoxia negatívne ovplyvňuje koagulačný systém v krvi a zvyšuje možnosť nadmerného zrážania krvi a tvorby trombov.

Rizikoví pacienti by mali vždy venovať zvýšenú pozornosť možnosti vzniku cestovateľskej trombózy.

Rizikové osoby sa podľa odborníkov delia do 4 rizikových skupín. Od nízkeho až po vysoké riziko. Na prvom mieste rizikovosti stojí klasické Virchowove trias. Porucha hemokoagulácie, lokálne poškodenie cievnej steny a spomalenie krvného toku. V stručnosti. Rizikoví sú pacienti s kŕčovými žilami. Pacienti po prekonanej tromboembólii v minulosti. Pacienti po úrazoch a operáciách, pacienti s chronickým srdcovým zlyhaním. Ženy v šestonedelí, počas gravidity a ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu. Starší ľudia nad 70 rokov, ľudia obézni a ľudia užívajúci niektoré druhy liekov, ktoré zvyšujú riziko vzniku trombózy.

Strom Zdravia 2