Hypertenzia a cieľové orgány

Neliečená hypertenzia znamená vysoké zdravotné riziko.

Rovnako i neefektívne liečená hypertenzia predstavuje pre pacienta významné zdravotné riziko. Následkom tohto stavu je poškodenie viacerých dôležitých orgánov. Metodicky ich označujeme ako cieľové orgány poškodenia. Poškodenie cieľových orgánov vzniká na základe dlhodobého mechanického  pôsobenia zvýšeného krvného tlaku. Pôsobením vysokého krvného tlaku dochádza k poškodeniu cievneho systému. Na úrovni veľkých ciev, ale i na úrovni mikrocirkulácie. Cieľové orgány trpia pôsobením vysokého a nekontrolovaného krvného tlaku. Dochádza k ich poškodeniu a následným zdravotným ťažkostiam. Od pomaly nastupujúcich a progredujúcich ťažkostí až po náhle zmeny zdravotného stavu, ktoré môžu bezprostredne ohrozovať zdravie a život pacienta. Neefektívne a nedostatočne liečený vysoký krvný tlak spolu s inými pridruženými rizikovými faktormi predstavuje vážne zdravotné riziko s vysokou pravdepodobnosťou vzniku komplikácií.

Poškodenie mozgu je závažná komplikácia hypertenzie !

Najťažším následkom je vznik NCMP. Riziko vzniku NCMP je u hypertonikov mnohonásobne vyššie v porovnaní s ostatnými. Správne a efektívne liečená hypertenzia je dôležitá a efektívna prevencia pred vznikom NCMP. Vzniku NCMP môžu predchádzať ľahšie formy poškodenia mozgu spojené s rôznymi zdravotnými problémami. Známky nedokrvenia mozgu sú prvými varovnými príznakmi hroziacej NCMP. Hypertenzia zohráva v celom procese významnú negatívnu úlohu.

Poškodenie srdca následkom hypertenzie.

Veľmi častá komplikácia vysokého krvného tlaku. Vplyvom neefektívne liečeného, alebo neliečeného krvného tlaku dochádza k takzvanej hypertrofii ľavého srdca. Ľavá komora srdca sa zväčšuje a preťažuje. Srdce pracuje proti veľkému odporu a svalovina sa zväčšuje. Následkom je zvýšený dopyt zväčšenej svaloviny srdca na kyslík a výživné látky. Srdce pracuje metabolicky neefektívne, postupne stráca svoju výkonnosť a dochádza k chronickému zlyhávaniu srdca. Komplikáciou hypertenzie býva často vznik srdcových arytmií. Najčastejšia je chronická fibrilácia srdca, ktorá si vyžaduje intenzívnu a systematickú liečbu.

Obličky a hypertenzia.

Obličky významne trpia následkom vysokého krvného tlaku. Postupne sa zhoršuje funkcia obličiek. Zhoršuje sa ich filtračná schopnosť. Stúpa hladina kreatinínu v krvi a vzniká takzvaná mikroalbuminúria, to je únik bielkovín do moču. Ohrozené sú obličkové funkcie, vzniká takzvaná hypertenzná nefropatia.

Hypertenzia znamená deštrukciu cievneho systému !

Cievy sa menia vplyvom vysokého tlaku. Hrubnú a menia svoje fyzikálne vlastnosti. Strácajú elasticitu a dochádza k ich zužovaniu. Spolu s ostatnými rizikovými faktormi, ako sú cukrovka, alebo zvýšený cholesterol znamenajú riziko vzniku ischemickej choroby dolných končatín.

Poškodenie očí následkom hypertenzie.

Hypertenzia je významný negatívny faktor pre zdravie a kvalitu zraku. Následkom hypertenzie vzniká takzvaná hypertenzná retinopatia. Pravidelné vyšetrenie očného pozadia by malo byť štandardom pri systematickej liečbe vysokého krvného tlaku. Toto poškodenie prebieha v 4 štádiách. Očné vyšetrenie dokáže odhaliť vznik tohto poškodenia vo včasných štádiách a zlepšiť prognózu liečby i kvalitu zraku.

Strom Zdravia 2