Ischemická choroba srdca

Ischemická choroba srdca je na Slovensku najčastejšou príčinou úmrtia.

A nielen na Slovensku. Ischemická choroba, v skratke ICHS spôsobuje viac ako 80% všetkých úmrtí vo veku nad 65 rokov. Z toho dôvodu sa výskumu a liečbe ochorenia venuje veľká pozornosť. Veľa vedeckého potenciálu i veľa ľudských i finančných zdrojov. Je to logické a pochopiteľné. ICHS, jej prevencia, diagnostika a liečba sú prioritou každého zdravotníckeho systému vo vyspelých krajinách. Predovšetkým vyspelé krajiny trpia vysokým výskytom tohto ochorenia. Veková skupina pacientov, u ktorých sa ochorenie objavuje, bohužiaľ stále klesá. Trend je negatívny. Postihuje mužov i ženy. Napriek tomu sa dá konštatovať, že je to ochorenie vyššieho veku. Postihuje stále predovšetkým ľudí nad 60 rokov. No i mladší ľudia nie sú žiadnou výnimkou.

ICHS vzniká postihnutím koronárnych tepien, ktoré zabezpečujú prekrvenie srdcového svalu.

Koronárne cievy sú najčastejšie postihnuté aterosklerózou. Ateroskleróza je chronický degeneratívny proces, ktorý spôsobuje patologické zmeny na cievach. Ušetrené nebývajú ani koronárne cievy. Výsledkom býva poškodenie srdcového svalu. Ischémia znamená nedokrvenosť. Srdcový sval trpí nedostatkom kyslíka, energie a výživných látok. Srdcový sval sa dostáva do metabolického a energetického deficitu. Porucha prekrvenia môže vzniknúť i z iných príčin. Ateroskleróza a degeneratívne zmeny na cievach zostávajú stále jasne dominantnou príčinou.

ICHS a delí na chronické formy a akútne koronárne syndrómy.

Akútne koronárne syndrómy ako infarkt myokardu a nestabilná angína pectoris patria medzi akútne stavy, ktoré ohrozujú pacienta priamo na živote a zdraví. Predstavujú niečo ako vrchol pyramídy v hierarchii ICHS. Chronické formy ICHS sa prejavujú ako stabilná angína pectoris, ICHS s chronickým zlyhaním srdca, alebo ICHS so sprievodnými srdcovými arytmiami. Všetky formy chronickej ICHS si vyžadujú dôslednú a presnú diagnostiku, pravidelné kontroly a efektívnu liečbu.

ICHS sa najčastejšie prejavuje bolesťami na hrudníku.

Bolesti bývajú väčšinou lokalizované za hrudnou kosťou, no nie je to železné pravidlo. Bolesť môže vyžarovať do rúk, do čeľustí, alebo do hornej časti brucha. Diferenciálna diagnostika bolestí na hrudníku nebýva v mnohých prípadoch jednoduchá záležitosť. Bolesť môže mať pálivý, tlakový, alebo zvieravý charakter. Môže trvať niekoľko sekúnd až niekoľko minút. Väčšinou sa zmierňuje a mizne po podaní nitrogylycerínu. Pokiaľ trvá dlhšie ako 15 minút a nereaguje na podaný nitroglycerín, vzniká riziko nastupujúceho infarktu. Vyvolávajúcim momentom bolestí býva fyzická, alebo psychická záťaž. Chlad, alebo nastupuje po jedle.

ICHS vyžaduje odbornú, komplexnú a systematickú liečbu.

Liečba vyžaduje životosprávu a dodržiavanie prísnych režimových pravidiel. Na prvom mieste odstránenie fajčenia a úpravu telesnej hmotnosti. Redukciu stresov a nadmernej záťaže. Potrebnú zmenu stravovacích návykov a dostatok pohybu. Minimálne množstvá alkoholu, pravidelný oddych a spánok. Dôslednú liečbu a sanáciu sprievodných ochorení. Myslíme predovšetkým na cukrovku, dyslipidémiu a vysoký krvný tlak. ICHS si vyžaduje samozrejme i medikamentóznu liečbu podľa ordinácie kardiológa, alebo internistu. Liečba je prísne individuálna, podľa typu a štádia ICHS a sprievodných faktorov ochorenia.

Strom Zdravia 2