Zdravotný program

Predpokladom na dosiahnutie cieľa je správna stratégia.

Na začiatku je nevyhnutné presné a zrozumiteľné formulovanie cieľa. Cieľ má byť jasný, reálny a merateľný. Odvážny a ambiciózny, aby nás motivoval. Pokiaľ nemáme jasný cieľ, tak je jedno, kam ideme a čo robíme. Pokiaľ máme cieľ, na rade stratégia. Stratégia je cesta, ktorá má doviesť k cieľu. Stratégia je presný a definovaný sled krokov, ktoré by nás mali doviesť k naplneniu stanoveného cieľa. Stratégia my mala mať vnútorný obsah. To môžeme smelo nazvať programom. Program je množina informácií, postupov a opatrení, ktoré sú základom stratégie.

Zdravotný program je náš individuálny nástroj na dosiahnutie cieľa. Cieľom je naše zdravie.

Zachovanie a budovanie vlastného zdravia je veľmi hodnotný a ambiciózny cieľ. Dosiahnutie takého cieľa nie je krátka a jednoduchá cesta. Naopak. Je to náročný a cieľavedomý proces. Dlhodobá a zodpovedná úloha. Vyžaduje dostatok času, energie a nasadenia. Beh na dlhé trate. Pomalé stúpanie do kopca. Krok za krokom. Žiadne rýchle výsledky. Žiadne rýchle víťazstvá. Na prvý pohľad málo atraktívna cesta. Na prvý pohľad. Táto cesta sa vypláca. Zdravie dáva človeku radosť zo života. Perspektívu a chuť do života. Individuálny zdravotný program je program na celý život. Začína, pokračuje a nekončí. V každom čase, v každom veku a v každej situácii má zmysel a význam. Zdravé stravovanie, dostatok pohybu, správne stravovacie návyky a  pitný režim sú nástrojmi na jeho naplnenie. Žijeme v dobe nástrah, rizík a nebezpečenstiev. Na každom kroku. V každom čase. Mnohé si neuvedomujeme, mnohé si nevšímame. V tom je určitá zákernosť. Riziká a ohrozenia sú všade. V jedle, v spôsobe živote, chronickom strese a našich škodlivých návykoch. Život v takom prostredí si vyžaduje správnu stratégiu. Človek je ohrozený tvor.

Najväčšiu hrozbu pre človeka dnes predstavuje sám človek.

Sám človek sa stal pre seba najväčším ohrozením. Svojimi chybami, svojimi  nesprávnymi návykmi. Ľahkomyseľnosťou a nedisciplinovanosťou. K tomu nezodpovednosť a nedostatočná sebakontrola. Málo vnútornej kontroly a zdržanlivosti. Mnohí ľudia si cieľavedomo a systematicky ničia vlastné zdravie a skracujú život. Nie sú to prírodné katastrofy, hladomor, ani divé zvery, ktoré nás ohrozujú. Človek sa ohrozuje predovšetkým sám. Poznáme veľa negatívnych príkladov. Ľudia si dávajú vypracovávať finančné plány. Analyzujú svoje úvery, podnikateľské zámery, alebo kúpy nehnuteľností. To považujú za dôležité. Ale čo zdravie ? Zdravie nemá význam ? Prečo ho odsúvame na vedľajšiu koľaj ? Je menej dôležité ? Načo nám budú úspešné projekty a zarobené peniaze bez zdravia ?  Život nás rýchlo vráti do reality. Podcenili sme zdravie. Pomýlili sme si organizmus s perpetum mobile. Drahý omyl.

Zdravotný program je individuálny manuál na prežitie jednotlivca.

Manuál pre zdravý život. Nevedie vždy k veľkým výsledkom. Ale i malé kroky a malé zlepšenia majú význam. Niektoré zameškané a zanedbané veci sa nedajú vždy vrátiť späť. Vždy sa dá niečo zachrániť. Nikdy nie je úplne neskoro. Zdravotný program je program proti pesimizmu a ľahostajnosti. Výzva meniť veci k lepšiemu. Program pre život a prežitie. To nie je málo. Nakoniec, nič cennejšie nemáme.

Strom Zdravia 2