Zdravotná výchova

Zdravotná výchova je dlhodobá a cieľavedomá cesta k udržaniu zdravia.

Zdravotná výchova učí, ako chápať zdravie a chorobu. Zostáva stále veľa nejasností. Veľa nepresných, nesprávnych a pochybných informácií. Ľudia sa orientujú podľa nesprávnych návykov a informácií. Vývoj smeruje dopredu. Získavame  nové poznatky a skúsenosti. Mnoho zaužívaných názorov sa pod ich tlakom prehodnocuje. Mení sa doba. Dnes žijeme v rýchlej a hektickej dobe. Sme účastníkmi globalizácie a informatizácie. Tlak na človeka rastie. Zdravie je v ohrození. Ohrozujú nás riziká, ktoré sme predtým nepoznali. Nepoznali vôbec, alebo staré riziká nadobúdajú stále viac na intenzite. Ľudský organizmus sa musí s novou situáciou vysporiadať.

Udržanie zdravia je náročná úloha .

Vyžaduje stále viac času i energie. Udržanie zdravia je stále vyššou prioritou. Zdravie je predpokladom pokoja a prosperity. Budovanie zdravia je dlhodobý, kontinuálny a cieľavedomý proces. Celoživotný proces. Vekom nekončí. Základom zdravotnej výchovy je viesť ľudí k prevencii. Prevencia je základ úspechu. Základ udržania zdravia. Významným motívom zdravotnej výchovy je eliminácia škodlivých a rizikových faktorov v každodennom živote. Správne stravovacie a hygienické návyky. Efektívna ochrana pred infekčnými ochoreniami. Predchádzanie úrazom a poškodeniam zdravia. Významnou zložkou zdravia je duševné zdravie. Zdravotná výchova je dôležitým nástrojom psychohygieny. Starostlivosť o duševné zdravie naberá stále viac na dôležitosti a aktuálnosti. Duševné zdravie človeka je v ohrození. Veľkou silou a intenzitou.

Poznanie zdravia, jeho význam a ochrana sú cieľom zdravotnej výchovy.

Potrebujeme správne informácie. Potrebujeme rady a skúsenosti. Žijeme v informačnej dobe. Informácií je veľa. To kladie pred nás náročnú úlohu. Informácie treba triediť a vyhodnocovať. Veľmi náročná úloha. Bez pomoci sa nezaobídeme. Zdravotná výchova má svoj obsah i metodiku. Má vlastné priority. Práve poznanie priorít zohráva významnú úlohu. Pri triedení informácií a ich aplikácii v každodennom živote. Význam zdravotnej výchovy rastie. Venuje sa tomu málo pozornosti. Výsledkom je dnešná neutešená situácia. Máme stále viac chorých a stále menej zdravých.

Strom Zdravia 2