Spôsob zdravotného poradenstva

Zdravotné poradenstvo má naučiť klienta ako má správne žiť a starať sa o svoje zdravie.

Má ho naučiť správne sa orientovať v širokej spleti zdravotníckych informácií. Cieľom zdravotného poradenstva je zoznámiť sa s aktuálnym zdravotným stavom klienta. Spoznať jeho konkrétne a individuálne potreby a priority. Zdravotné poradenstvo nie je samoúčelná a direktívna činnosť. Základom je spolupráca a obojstranný záujem. Komplexný a cieľavedomý proces. Zmyslom zdravotného poradenstva nie je rozkazovať a poučovať. Cieľom je spolupracovať a hľadať správne riešenia. Nájsť rozumný konsenzus a rozumný kompromis. Definovať ciele a priority. Načrtnúť kroky a postupy. Mnohé zdravotné problémy vyžadujú trpezlivú a dôslednú analýzu. To si vyžaduje dostatočný časový priestor. Vyžaduje trpezlivosť a záujem. Zdravotné poradenstvo nie je rýchla a jednorázová záležitosť. Skôr dlhodobejší a systematický proces. Nakopené problémy a nevyjasnené otázky potrebujú dostatok času a priestoru na ich správne posúdenie a vyhodnotenie. Zdravie je komplexná a individuálna veličina. Rutina a zaužívané šablóny nestačia. Treba hľadať individuálne možnosti a cesty. Zlepšenie zdravia a zlepšenie telesnej a duševnej kondície neprichádza od večera do rána. Staré a zaužívané stereotypy sú hlboko zakorenené. Nesprávne návyky sú silnou brzdou. Ich prekonanie vyžaduje pevnú vôľu a sebadisciplínu. Snahou zdravotného poradenstva je pomáhať pri pozitívnych zmenách. Dodávať potrebnú motiváciu a poskytovať pomoc a informácie. K tomu slúžia rôzne formy zdravotného poradenstva.

 

Individuálne zdravotné poradenstvo

Veľmi efektívna, intenzívna a individuálna forma. Jej výhodou je cielený individuálny prístup a diskrétnosť. Zdravotný poradca a klient si vytvárajú úzky, diskrétny a dlhodobý kontakt. Zdravotný poradca má možnosť dôkladne spoznať a analyzovať konkrétne zdravotné problémy a priority klienta. Táto forma zdravotného poradenstva je intenzívna a veľmi efektívna. Náročná na koncentráciu a sústredenosť. Dosahujú sa výborné a trvalé výsledky.

 

Skupinové zdravotné poradenstvo

Zdravotné poradenstvo sa poskytuje úzkemu okruhu klientov, ide o 3-5 osôb. Táto forma je zaujímavá interaktívnosťou a vyššou dynamikou. Klienti majú možnosť porovnať a navzájom konfrontovať svoje problémy. Môžu dať svoje problémy do širšieho kontextu s ostatnými. Táto forma je živá a dynamická. Umožňuje porovnávať a vyhodnocovať výsledky. Predpokladom dobrej spolupráce je potrebná dávka serióznosti a vzájomnej mlčanlivosti. Výhodou je, že zdravotný poradca môže v stanovenom čase poskytnúť poradenstvo viacerým klientom.

 

Tréningové zdravotné semináre

Táto forma zdravotného poradenstva je určená skupine 10-15 klientov. Keďže nie je možné sa venovať individuálnym problémom a ťažkostiam, zameriava sa táto forma na určitú nosnú a strategickú tému. Napríklad. Zdravá chrbtica, správne stravovanie, alebo prevencia. Cieľom tejto formy poradenstva je zaujímavou a prístupnou formou rozobrať tematiku a zacieliť klientov smerom k pozitívnym zmenám a dlhodobým trendom.

 

Firemné tréningy

Veľmi obľúbená forma v mnohých úspešných firmách. Výhodou je rýchla a flexibilná organizácia tréningov. Umožňuje spoznať možnosti a potenciál spolupracovníkov. Spoznať slabé stránky a obmedzenia. Základom skutočne úspešnej firmy je výkonný, zdravý a dobre spolupracujúci tím. Dobrá zdravotná, telesná i duševná kondícia jeho členov je nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie výsledkov. Stačí pár slabých bodov a tímová práca dostáva trhliny. V mnohých firmách sa táto forma podceňuje. Zdravotné poradenstvo sa redukuje na vykonávanie pravidelných a formálnych preventívnych prehliadok. Naše skúsenosti poukazujú na mizernú úroveň a slabé výstupy. Nehľadajú sa riešenia, chýba náväznosť a následnosť. Preferuje sa alibizmus. Plytvanie s nemalými finančnými prostriedkami. Bez efektu, bez zlepšenia.

 

Prednášky a workshopy

Určené širokému auditóriu poslucháčov. Nie je zamerané individuálne ani skupinovo. Vystupuje väčšinou viacero prednášateľov a zdravotných poradcov. Táto forma nie je zameraná na konkrétneho, individuálneho klienta. Je skôr všeobecná a informačná. Meradlom kvality je hodnota a kvalita informácií a spôsob ich prezentácie. Výhodou je prítomnosť širokého pléna poslucháčov. Veľké množstvo poslucháčov v relatívne krátkom čase má možnosť dostať informácie a hľadané poznatky.

 

Knihy a internet

Knihy sú zdrojom hlbokých a komplexných poznatkov a informácií. Dnes máme k dispozícii veľmi široký výber veľmi kvalitnej literatúry. Čítanie kníh si vyžaduje pokoj, pohodu a sústredenosť. Čítanie kníh je spojené s triedením informácií. Knihy sú zdrojom kvalitných a hodnotných informácií. Kniha je v tomto smere nenahraditeľná. Žiadne iné médium ju doteraz nenahradilo. Čítanie kníh je predpokladom múdrosti a pochopenia hlbších vzťahov a súvislostí. Výhodou internetu je rýchlosť, jednoduchosť a dostupnosť. Umožňuje rýchle a pohodlné získavanie informácií. Problémom je ich triedenie. Internet je plný rôznych informácií. Serióznych, kvalitných, ale i povrchných a balastných. Triedenie a vyhodnocovanie nie je ľahká a jednoduchá úloha. Internet je popri knihách skôr doplnková forma. Rýchla a pohotová.

Strom Zdravia 2