Profil zdravotného rizika

Každý jedinec je originálny a neopakovateľný.

Nenájdeme dvoch rovnakých ľudí. Vždy existujú rozdiely. Rozdiely v dedičnosti a individuálnom vývoji. Rozdiely v genetickej výbave a vonkajších podmienkach. Zdravie každého jedinca je komplexným odrazom pôsobenia týchto faktorov. Faktory pôsobia komplexne a synergicky. Vytvárajú zdravotný profil človeka. Významným objavom by bola metodika, schopná určiť a kvantifikovať individuálne zdravotné riziká. Určiť tak prognózu individuálneho zdravotného vývoja. Podľa nameraných parametrov by sa dala vypočítať predpokladaná dĺžka života, či moment pravdepodobného nástupu ochorenia. Schémy sú založené na matematických modeloch a štatistických skúmaniach a vyjadrujú stupeň pravdepodobnosti. Niektoré z nich sú podrobne prepracované a založené na odborných a objektívnych základoch. Využívajú ich napríklad životné poisťovne pri uzatváraní životných poistiek. Nezabudnime na dôležitý fakt.

Poisťovne pracujú na princípe pravdepodobnosti.

Tento princíp dokáže matematicky namodelovať poistné schémy do budúcnosti. Schémy sa stále vyvíjajú a zdokonaľujú. Cieľom je priblížiť princíp pravdepodobnosti čo najbližšie k predpokladanému odhadu. Pomôže to finančným inštitúciám, ale pre konkrétneho jednotlivca nemá významný prínos. Prečo ? Stále tu zostáva individuálny faktor. Vplyv vonkajšieho prostredia, konkrétnych podmienok a stupňa dedičnosti sa nedá presne kvantifikovať. Individuálna odchýlka existuje vždy.

Zastávame názor, že každý človek musí byť hodnotený individuálne.

V jeho konkrétnych podmienkach. Tak, ako sú podmienky individuálne, tak sú individuálne i riziká. Ich stupeň pre každého jednotlivca je rozdielny. Profil zdravotného rizika je významne ovplyvňovaný kvalitou a dostupnosťou zdravotníckych služieb. Ovplyvňovaný kvalitou prevencie. Tiež celkovou kvalitou života. Ekonomickým statusom, duševným zdravím, životným priestorom a stavom životného prostredia. Podmienky sa neustále menia. Zdravotný profil každého jednotlivca tým dostáva dynamiku. Hybnou silou dynamiky je zmena. Okolo nás prebiehajú neustále zmeny. Koeficient týchto zmien je ťažko kvantifikovateľný.

Múdry a kompetentný lekár pozitívne ovplyvňuje zdravotný profil človeka.

Nie je to len otázka diagnostiky a liečby. Je to predovšetkým otázka vzájomnej dôvery a dlhodobej spolupráce. Nie otázka jednorázového vyšetrenia, ale otázka dlhodobého poznania a pozorovania. Profil zdravotného rizika výrazne ovplyvňuje prostredie. Životné a sociálne podmienky i profesionálne naplnenie. Vnútorná spokojnosť, vnútorná integrita a radosť zo života zlepšujú parametre zdravotného rizika. Profil týchto ľudí dosahuje vyššie kvalitatívne parametre. Duševné a telesné zdravia pôsobia vo vzájomnej integrite.

Individuálny zdravotný profil a odhad profilu zdravotného rizika je veľká výzva do budúcnosti.

Veľká a ambiciózna vízia. S obrovskými zdravotnými, ekonomickými i sociálnymi dopadmi. Významný krok k možnosti dlhodobého a objektívneho prognózovania zdravotného stavu obyvateľstva. Nákladov na zdravotnú starostlivosť a ich dopadov na sociálny a poistný systém. Dnešné zdravotné systémy fungujú neefektívne. Neposkytujú požadovanú kvalitu, ani efektívnosť. Náklady stúpajú oveľa rýchlejšie ako ich vstupy. Nehovoriac už o kvalite.. Systémy sú deficitné a neefektívne. Systém nevie správne a objektívne stanoviť priority. Rozhodovanie je často subjektívne a vynútené okolnosťami. Pripomína trochu hru pokus-omyl.

Strom Zdravia 2