Praktický lekár

Kvalita a efektívnosť zdravotníctva je priamo úmerná kvalite primárnej zdravotnej starostlivosti.

Inak povedané, kvalita a efektívnosť celého zdravotného systému je priamo úmerná kvalite a postaveniu praktického lekára. Tento fakt už spoľahlivo potvrdili skúsenosti z viacerých vyspelých krajín. Skúsenosti z Kanady, Austrálie, alebo Chile to jasne potvrdzujú. Sú to práve tie krajiny, ktoré majú dnes najlepšie, najkvalitnejšie a najefektívnejšie zdravotné systémy na svete.

Praktický lekár je základom komplexnej starostlivosti o pacienta.

Prečo práve on ? Z jednoduchých dôvodov. Najlepšie pozná pacienta. Pozná jeho osobnú i zdravotnú históriu. Má s pacientom bezprostredný osobný a profesionálny vzťah. Pozná veľa súvislostí. Pozná pacientove osobné, pracovné i sociálne zázemie. Pozná členov jeho rodiny. Pozná jeho rodinnú i osobnú anamnézu. Skrátka. Má k pacientovi najbližšie. To zabezpečuje tú najlepšiu a najkomplexnejšiu databázu informácií.

Kvalitný praktický lekár nie je len lekárom v úzkom význame, ale i dôležitým zdravotným poradcom pacienta.

Má teda komplexnú a integrujúcu úlohu. Praktický lekár spája a zastrešuje. Praktický lekár vykonáva poradenstvo i prevenciu. Rieši bežné zdravotné problémy pacienta. Odosiela pacienta na špecializované vyšetrenia, sleduje vývoj jeho chronických ochorení, eviduje históriu jeho komplikácií a hospitalizácii. Praktický lekár by mal byť, čo sa týka pacienta skrátka IN. Praktický lekár je najdôležitejším a najdôveryhodnejším zdrojom informácií pre všetkých ostatných lekárov, ktorí daného pacienta liečia.

Primárna zdravotná starostlivosť na Slovensku nemá dostatočné zázemie ani postavenie.

Dalo by sa povedať, že v podstate živorí. Nemá dostatočné kompetencie ani možnosti. Zdravotný systém na Slovensku je dezintegrovaný, až chaotický. Menia sa často podmienky, často sa menia rôzne vyhlášky a zákony. Sieť zdravotníckych zariadení rástla ako divý samorast. Na papieri máme veľa zdravotníckych zariadení, ktoré reálne nefungujú. Blokujú sieť a komplikujú orientáciu v systéme. Ako huby po daždi vznikali rôzne súkromné zariadenia, bez ohľadu na reálne potreby pacientov. Máme stále predimenzovanú sieť akútnych lôžkových zariadení. Chýbajú chronické lôžka a praktickí lekári.

Personálna situácia v primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku je dnes zúfalá.

Praktických lekárov je stále menej a ich veková štruktúra nás približuje ku katastrofe. Vyše tretina praktických lekárov je v dôchodkovom veku. Stav postgraduálneho vzdelávania a výchovy praktických lekárov je v žalostnom stave. Z týchto dôvodov záujem o toto povolanie stále klesá. Minimum absolventov lekárskych fakúlt má záujem vykonávať toto povolanie. Ruka v ruke s úpadkom primárnej starostlivosti ide i celkový úpadok zdravotníctva na Slovensku. Niet sa čomu čudovať. Logika nás nepustí. Kvalita zdravotníckeho systému je daná kvalitou primárnej zdravotníckej starostlivosti. Kompetentní roky rozprávajú, no doteraz reálne nepohli prstom. Ani príchod lekárov zo zahraničia sa nejaví ako dobré riešenie. Jazyková bariéra, kultúrne rozdiely, neznalosť prostredia a nižšia odborná spôsobilosť by mali za následok len ďalšie znižovanie kvality a efektívnosti.

Strom Zdravia 2