Osobná zdravotná analýza

Osobná zdravotná analýza je individuálne zhodnotenie zdravotného stavu.

Objektívna a komplexná analýza vlastného zdravotného stavu. Objektivita a nestrannosť sú nevyhnutné. Potrebujeme relevantné hodnoty. Základom pre naštartovanie pozitívnych zmien je objektívne zhodnotenie momentálneho stavu. Základný predpoklad na prijatie správnej stratégie na dosiahnutie cieľov. Zjednodušene povedané. Potrebujeme vedieť, ako na tom sme. Kde sa nachádzame. Z akého bodu vychádzame. Každý je v inej situácii. Rozdiely sú vo veku, pohlaví, v dedičných faktoroch i aktuálnom stave. Rozdiely sú vo vonkajších podmienkach. Náš zdravotný stav je výsledkom pôsobenia všetkých faktorov. Zdravotný stav je komplexný a aktuálny obraz zdravia. Podkladom osobnej zdravotnej analýzy sú objektívne dáta. Naše aktuálne labolatórne hodnoty, fyzikálne parametre a základné diagnostické vyšetrenia. Potrebujeme i objektívnu osobnú, rodinnú a sociálnu anamnézu.

Zdravie je dynamický a komplexný fenomén.

Dedičnosť zohráva významnú úlohu pri zdravotnej analýze človeka. Dedičnosť môže výrazne ovplyvniť zdravotný stav. V budúcnosti musíme počítať s potenciálnymi vrodenými predispozíciami k zdravotným ťažkostiam a dedičným ochoreniam. Dedičnosť je neovplyvniteľný rizikový faktor. Dôležité je, aby sme ho spoznali a správne vyhodnotili. Vek a pohlavie sú neovplyvniteľné faktory. Čas nezastavíme a pohlavie máme od kolísky. Vek prináša zmeny. Objektívne fyziologické zmeny, ale i zmeny spojené s nastupujúcimi zdravotnými rizikami. S vekom súvisia degeneratívne a hormonálne zmeny. Existujú veľké individuálne rozdiely. Veľa môžeme ovplyvniť. Proces starnutia je individuálny.

Osobná zdravotná analýza si vyžaduje komplexné a odborné zhodnotenie.

Nie je to ľahká úloha. Zhodnotiť objektívne aktuálny zdravotný stav, vyhodnotiť jeho predpokladaný vývoj i potenciálne riziká si vyžaduje komplexnú a objektívnu analýzu. Každá analýza potrebuje objektívnu oponentúru. Potrebuje informácie, ale i skúsenosti a metodiku. Potrebujeme poznať realitu. Skvelé, ak ju dokážeme i kvantifikovať. Mám rád čísla a objektívne ukazovatele. Potrebujeme ich. Medicína nie je o číslach, ale o človeku. No niektoré dáta a parametre potrebujeme. Medicína nie je matematická veda, ale ani filozofická disciplína. Medicína je v podstate exaktná veda. Vníma človeka ako celok. To je holistický prístup. Tieto dva prístupy sa nevylučujú. Každý z nás má vlastnú zdravotnú históriu a aktuálnu prítomnosť.

Strom Zdravia 2