Ľudské zdroje v zdravotníctve

Ľudský faktor vždy rozhoduje !

Pravidlo platí v zdravotníctve viac ako v každom inom odvetví. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je práca s chorými ľuďmi. Trpezlivá a empatická práca. Okrem odborných schopností je potrebná empatia, záujem a trpezlivosť. Zdravotníci vykonávajú namáhavú a zodpovednú prácu. Plnia hlboko zmysluplné poslanie. To všetko kladie vysoké nároky na odborné i ľudské kvality. Pracovať v zdravotníctve je zodpovedné rozhodnutie. V mnohých prípadoch je to celoživotná voľba a rozhodnutie. Nie je to práca, ale celoživotné poslanie. Do rozhodovania, stať sa lekárom, či zdravotníkom vstupujú mnohé faktory. Objektívne i subjektívne. Osobné i ekonomické. Výchova i tradície. Potreba pomáhať a byť užitočný.

Zdravotníctvo potrebuje múdrych a zodpovedných ľudí s citom pre svoju prácu.

Primárnou úlohou je liečba a starostlivosť o pacientov. Ľudské zdroje v zdravotníctve, to je široká množina ľudí. Lekári, zdravotné sestry, laborantky, záchranná služba, lekárnici a ošetrovatelia. Technickí a hospodárski pracovníci, zabezpečujúci chod zdravotníckych zariadení. Informatici, zabezpečujúci potrebnú logistiku a informačné systémy. Veľká a pomerne heterogénna skupina ľudí. Zdravotníci majú svoje potreby, záujmy a priority. Je to logické a oprávnené. Majú veľmi dôležitú a zodpovednú úlohu. Zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť. Riešiť záťažové situácie, týkajúce sa života a zdravia obyvateľstva.

Ľudské zdroje v zdravotníctve žijú a pracujú pod neustálym tlakom.

Vyžaduje sa od nich kvalita i vysoký výkon. Základnou úlohou spoločnosti je vytvoriť im podmienky a potrebné zázemie. Technické, sociálne i ekonomické. Tu je často rozpor. Situácia zdravotníkov je komplikovaná. Spoločnosť má vysoké očakávania. Právom. Ľudia vyžadujú kvalitné a fungujúce služby. Vyžadujú rýchlosť a kvalitu. Dožadujú sa svojich zákonných práv. Zdravotníci bojujú o adekvátne podmienky. Materiálno-technické, finančné a personálne. Pochopenie a úctu verejnosti.

Ľudské zdroje potrebujú stabilitu a motiváciu.

Neustále zmeny a neistota podkopávajú tento stav. Nedostatok pracovných síl eskaluje napätie a znižuje kvalitu. Rastie nespokojnosť. Mnohé krajiny sa ocitli v krízovej situácii. Majú stále menej lekárov a zdravotníkov. Slovensko dnes balansuje niekde na hranici.. Príčina ? V mnohých štátoch sú zdravotníci nedocenení. Finančne, spoločensky i ľudsky. Pracujú v zložitom a nebezpečnom právnom prostredí. Ich každodenná práca vyžaduje nasadenie, odolnosť i odriekanie. Vyžaduje mobilitu a celoživotné vzdelávanie.

Dostupnosť zdravotníckej starostlivosti sa neustále znižuje.

Dôležitú úlohu zohrávajú negatívne tendencie v oblasti ľudských zdrojov. Spolu s dostupnosťou klesá i kvalita. Investovanie do ľudských zdrojov je nevyhnutným predpokladom fungovania zdravotníctva. Zdravotník nie je samouk ani samorast. Úlohou spoločnosti je vytvárať systematický a cieľavedomý rámec pre podporu a rozvoj ľudských zdrojov. Nielen kritika, ale komplexná a dlhodobá stratégia. Globálne podmienky veľmi zostrujú situáciu v oblasti ľudských zdrojov. Potreba a dopyt po zdravotnej starostlivosti budú rásť. Populácia starne. Dopyt po kvalitných ľuďoch v zdravotníctve bude rásť. Ľudské zdroje budú významne rozhodovať vývoji a budúcnosti zdravotníctva.

Strom Zdravia 2